توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه جغرافیای انسانی و آمایش, ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه جغرافیای انسانی و آمایش, ایران

3 دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیا, ایران,

چکیده

   فعالیت ها و روابط فضایی، متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه‌ساز پویش و تحول اجتماعی اقتصادی است. به سخن دیگر، مجموعه ساختارها، اعم از محیطی کالبدی و اجتماعی اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می‌سازد؛ در همین راستا، در صورت جهت‌گیری مبتنی بر برنامه‌ریزی هدفمند و همسو با اصول توسعه پایدار، توسعه پایدار کالبدی فضایی امکان‌پذیر می گردد. در این ارتباط، کوشش شده است تا با بررسی ابعاد مختلف ساختاری کاکردی ناحیه مورد بررسی بدین پرسش پاسخ داده شود که آیا عرصه کالبدی فضایی موجود می‌تواند بستر مناسبی برای پویایی و پایداری ناحیه به شمار آید و اگرنه، با چه تمهیدات و کدام قالب می‌توان این مهم را میسر ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating physical-spatial sustainable development in Abhar district (Zanjan province)

نویسندگان [English]

  • Abbas Saidi 1
  • Bijan Rahmani 2
  • Abdolreza Rahmani 2
  • Farhad Azizpoor 3
  • Abalfazl Moradi 2
1 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Education, Iran
2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Education, Iran
3 Department of Geography, Khwarazmi University, Iran
چکیده [English]

Spatial activities and relationships, in accordance with its structural background, are the basis for socio-economic movement and transformation. In other words, the set of structures, including the physical and socio-economic environment, enables a suitable platform for development to come to fruition; In this regard, in the case of orientation based on targeted planning and in line with the principles of sustainable development, sustainable physical and spatial development becomes possible. In this connection, an attempt has been made to answer the question of whether the existing physical and spatial arena can be considered a suitable platform for the dynamism and stability of the area by examining the various structural and functional dimensions of the area under investigation, and if not, with what measures and in what format can this be done? He made the important thing possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power measurement of development
  • sustainable physical-spatial development
  • structural-functional scanning
  • Abhar district