تحلیل عوامل مؤثر بر سازمان یابی نابرابری‌های فضایی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 معاون فنی و شهرسازی شهرداری، کرمانشاه، ایران.

چکیده

نابرابری و تفاوت‌های عمده اقتصادی بین مناطق مختلف شهری برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارآیی اقتصاد بجای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نا‌مطلوبی به دنبال داشته باشد. در حال حاضر نیز نحوه توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. در این راستا بررسی و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف شهری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‌های شهری اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای دارد؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد مناطق شهری از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ و نحوه توزیع شاخص‌های اقتصادی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎ‌ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. این پژوهش با هدف بررسی نابرابری‌های موجود و نشان دادن الگوی نابرابری در بلوک‌های شهری اردبیل با تاکید بر شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های 1385 تا 1395 و همچنین بررسی عوامل موثر بر سازمان‌یابی این پدیده می‌باشد. مبتنی بر این خصیصه‌ها از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک‌های شهری اردبیل به لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در طیف‌های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص‌های اقتصادی، در شهر اردبیل از مدل خوشه‌ای تبعیت می‌کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است. همچنین بررسی‌های به‌عمل آمده در راستای تحلیل فضایی نابرابری و عوامل موثر بر سازمان یابی آن در شهر اردبیل از آن است که بر مبنای ناکارآمدی ساختار مدیریتی و نظام اقتصادی کلان زمینه‌ها و فرایندهای مدیریتی و اقتصادی کلان عامل اصلی گسترش و سازمان‌یابی فضایی نابرابری در شهر اردبیل محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the organization of spatial inequalities with emphasis on economic indicators (Case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Ata Ghaffari gilandeh 1
 • Parvin Dadazade 2
 • Hoda Yoosefiy 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Ph.D in Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Technical assistant and municipal urban planning, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

 
Extended Abstract
Introduction
In Iran, the spatial inequality of cities has found a new manifestation, and the city of Ardabil is no exception to this rule. A study of demographic information of Ardabil province shows that in the urban system of this province, the city of Ardabil as the first city dominates the entire urban system. In the 2006 census of the Statistics Center of Iran and the provincial divisions, the city of Ardabil had a population of 418,262 people and in the 2016 census, it had a population of 529,374 people (General Population and Housing Census of the Statistics Center of Iran, 2006-2016). The rapid growth of urban population and the increasing expansion of this city is due to the intense rural-urban and urban-urban migration, which has led to the formation of unbridled and unplanned space, and urban management not only faces problems in providing services, but also In the age of globalization, efficient and effective management has become a passive and appropriate management. The inequality of Ardabil urban areas in having economic indicators and spatial imbalance has caused the city to move away from urban sustainability indicators. These heterogeneous and unequal spaces are not only evident in the whole city but also in the city areas. With an in-depth look at the components of urban sustainability, environmental justice and balanced growth, especially social justice, we can get the essence of it at different levels of global, national, regional and urban areas. According to what has been proposed, the present study has been written with the aim of investigating spatial inequality in the city of Ardabil to identify levels of inequality, to help urban farmers to solve various problems in these unequal areas. In this regard, in the first place, the situation of Ardabil urban blocks in terms of economic indicators using spatial statistics and hot spot analysis has been evaluated, and in the second place, the type of distribution pattern and distribution of spatial inequality using spatial autocorrelation (Moran statistic) becomes specific.
 
Methodology
The research method in the present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The information available in the statistical blocks of 2006 and 2016 of Ardabil city was used to collect research data. To show the state of economic inequality, spatial autocorrelation technique is used using Hot Spot Analysis in Arc/GIS software and Moran's I statistic is used to analyze the distribution pattern of this inequality.
 
Results and discussion
According to the final map, the western and northwestern parts of Ardabil, including Gol Moghan, Molla Yousef, Malabashi, Iranabad, Jane Kennedy, Orujabad, Islamabad, Seyed Abad, Kazem Abad, Mirasharf, Salman Abad and Mehrabad They live economically in poverty. The cause of economic poverty in these areas is the poor condition of the villages annexed to the city, which are now known as urban neighborhoods. The inhabitants of these areas are in an unfavorable economic situation because they are rural migrants. In contrast to these neighborhoods, the conditions of the residents of the southern parts of the city are considered very favorable economically. In this study, the Moran index calculated for 2016 is equal to 0.100517 and for 2006 is equal to 0.127204. This value is less than one and on the other hand the P-value is equal to zero, it can be concluded that the data have spatial self-correlation and because Moran's value is positive, so the spatial pattern of inequality in Ardabil in each The two periods of 1385 and 2016 are clustered.
 
Conclusion
The study of economic indicators in the blocks of Ardabil shows the unfavorable use of resources and facilities, intra-regional imbalances in the city. So that in the analysis of hot spots on the desired indicators, the southern areas and part of the central areas of Ardabil have a suitable situation in front of these areas, the northern and northern areas The western part of the city was in a very bad situation. Continuation of this situation has also led to gaps and inequality between different areas of Ardabil. This gap and inequality is especially visible, especially between areas with a completely deprived and completely deprived situation. In such a way that these areas have upset the spatial balance and the formation of dual and bipolar spaces in the city of Ardabil and has disrupted the balanced economic growth and development of this city. Also, the studies conducted in order to analyze the spatiality of inequality and the factors affecting its organization in Ardabil city are based on the inefficiency of the management structure and macroeconomic system. They turn. In this regard, the main areas can be the inadequacy of urban management in various areas such as accountability, the failure of the formal land and housing market, the inadequacy of land laws and lack of control over the economic situation and inflation. Also effective processes can be the period of management in Ardabil (all cities of Iran) and the lack of continuity of management positions and reduce their efficiency in promoting poor areas, urban technocracy (non-participation) and the lack of fair distribution of resources, lack of proper implementation of programs Tackling poverty due to various processes in the areas of policy-making, decision-making and implementation (lack of integration), stereotypes during different periods and lack of segregation of interventions in new, old, historical and marginal contexts, not preventing the prominent role of brokers in the field of land and Housing, as well as inappropriate macroeconomic policies that have led to widespread sanctions on Iran over the years and decades and rising inflation, are among the main areas for the spread of spatial inequality in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial inequality
 • economic indicators
 • spatial statistics
 • Ardabil City
 1. امانپور، سعید؛ محقق، زهرا؛ رضوی، سیده معصومه و رمضان پور اسعدیه، خاطره (1399). سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص­های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان شهر اهواز)، مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه­ای، دوره 1، شماره 2، صص. 64-47.
 2. حسن پور، سحر و یزدانی، محمدحسن (1400). سنجش نابرابری فضایی توسعه‌‌‌یافتگی زیرساختی در استان، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه­ای، دوره 11، شماره 40، صص. 56-29.
 3. حسنعلی زاده، میلاد؛ نیک پور، عامر و لطفی، صدیقه (1397). تحلیل فضایی فقر اقتصادی در شهر قائمشهر، فصلنامه پژوهش­های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، دوره 2، شماره 13، صص. 168-147.
 4. حکمت نیا، حسن؛ گیوه چی، سعید؛ حیدری نوشهر، نیر و حیدری نوشهر، مهری (1390). تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 77، صص. 179-165.
 5. داﻧﺸﭙﻮر، زﻫﺮه (1378). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻔﻪ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، دوره 9، ﺷﻤﺎره 29، صص. 43-25.
 6. روستایی، شهریور؛ کریم­زاده، حسین و رحمتی، خسرو (1395). تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعۀ موردی: شهر میاندوآب) پژوهش­های جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شماره 3، صص. 471-449.
 7. سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران 1395-1385.
 8. سقایی، محسن؛ مؤذنی، احمد و ثنایی راد، امیر (1398). مسکن اجتماعی و عوامل مؤثر بر تأمین مسکن گروه­های کمدرآمد نمونه موردی: اسلامشهر، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 3، شماره 17، صص. 195-179.
 9. صحنه، بهمن؛ معمری، ابراهیم و سواری، مسعود (1395). ارزیابی توزیع فضایی مؤلّفه‌های توسعة صنعتی (مطالعة موردی: شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه جغرفیا و پایداری محیط، دوره3، شماره 6، صص. 121-105.
 10. ضیائیان، پرویز؛ صالح پور، شمس و داوردان، بابا (1395). تحلیل سطوح سرمایه­گذاری خدماتی و عمرانی در جامعه عشایری استان آذربایجان غربی، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 3، شماره 5، صص.84-71.
 11. کلانتری، خلیل (1380). برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (تئوری­ها و تکنیک­ها)، انتشارات خوشبین، تهران.
 12. مالکی سونکی، ماه پسند و سرائی، محمدحسین (1399). تحلیلی بر اندازه­گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 65، صص. 54-44.
 13. محمدی، محمدعلی؛ ودادهیر، ابوعلی؛ سیفی، علیرضا و مشتاق، روشنک (1391). فرا تحلیل مطالعات فقر در ایران، دوره 12، شماره 45، صص. 43-7.
 14. مصیب زاده، علی؛ مظفری نیا، اسما و محسن، شبستر (1400). تحلیلی بر نابرابری­های فضایی و سنجش وضعیت توسعه ی منطقه­ای در استان­های ایران، جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 10، شماره 40، صص. 84-71.
 15. مهدنژاد، حافظ و غلامی، علیرضا (1400). تحلیل جغرافیایی قطبش اجتماعی در کلان­شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 19، شماره 69، صص. 130-115.
 16. یاسوری، مجید و خوش­رو، صادق (1388). نابرابری­ها، علل و پیامد­های آن، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 266-255، صص. 229-218.
 17. Aaberge, R., Eika, L., Langørgen, A. & Mogstad, M. (2019). Local governments, in-kind transfers, and economic inequality, Journal of Public Economics, Volume 180, 1-16.
 18. Amanpour, S., Mohaghegh, Z., Razavi, S.M. & Ramezanpour Asadieh, Kh. (2016) Measuring and Evaluating Inequality in Urban Areas in Having Combined Development Indicators (Case Study: Ahvaz Metropolis), Sustainable Urban and Regional Development Studies, vol 1, No. 2, pp. 47-64. [Persian].
 19. Bohman, H., Håkansson, P.G. & Thorsen, I. (2019). Introduction: Spatial Inequalities in the Age of Rapid Technological Advances, Håkansson, P.G. and Bohman, H. (Ed.) Investigating Spatial Inequalities, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 1-14.
 20. Chakravorty,S. (2005) Industrial Location and Spatial Inequality: Theory and Evidence from India. Review of Development Economics, 1, No. 9, pp. 21-47.
 21. Checa, J.; Nel·lo, O. (2021) Residential Segregation and Living Conditions. An Analysis of Social Inequalities in Catalonia from Four Spatial Perspectives. Urban Science. Vol. 1, No. 5, pp. 1-18.
 22. Chen, W., & Sun., J. (2006). Sociological Perspectives on Urban China: Form Familiar Territories to Complex Terrains”, China Information, 3, No. 20, pp. 519 -551.
 23. Cole, M.J. (2017)  Spatial inequality in water access and water use in South Africa. Water Policy (2018), 1, No. 20, pp. 37-52.
 24. Daneshpour, Z. (2009). Analysis of spatial imbalance in cities, case of Tehran, Soffeh, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, vol. 9, No. 29, pp. 25-43. [Persian].
 25. David, A., Guilbert, N., Hamaguchi, N., Higashi, Y. Hino, H., Leibbrandt, M. & Shifa, (2018). Spatial poverty and inequality in South Africa: A municipality level analysis, AFD Research Papers Series, No. 221, pp. 1-39.
 26. De Castro Mazarro, M., Kumar Sikder, S. & Aguiar Pedro, A. (2022). Spatializing inequality across residential built-up types: A relational geography of urban density in São Paulo, Brazil. Habitat International, Vol. 119.
 27. Eva, M., Cehan, A., Corodescu-Roșca, E. & Bourdin, S. (2022). Spatial patterns of regional inequalities: Empirical evidence from a large panel of countries, Applied Geography, Vol. 140.
 28. General Census of Population and Housing of Statistics Center of Iran, 2006-2016. [Persian].
 29. Ghaedrahmati, S. & Zarghamfard, M. (2020). Housing policy and demographic changes: the case of Iran, International Journal of Housing Markets and Analysis, 14 No. 1, pp. 1-13.
 30. Hassan Alizadeh, M., Nikpour, A. & Lotfi, S. (2018). Spatial analysis of economic poverty in Ghaemshahr, Quarterly Journal of New Research in Geographical Sciences, Architecture and Urban Planning, 2 No. 13, pp. 147-168. [Persian].
 31. Hassanpour, S., & Yazdani, M.H. (2021) Measuring Spatial Inequality of Infrastructure Development in the Province, Geography and Urban and Regional Planning, 11 No. 40, pp. 56-29. [Persian].
 32. Hekmatnia, h., Giveh Chi, s., Heidari Nowshahr, n. & Heidari Nowshahr, M. (2011) Analysis of spatial distribution of urban public services using data standardization method, numerical taxonomy and feature coefficient model of a case study: Ardakan city, Human Geography Research, 43 No. 77, pp. 179-165. [Persian].
 33. Kalantari, KH. (2001) Regional Planning and Development (Theories and Techniques), Khoshbin Publications, Tehran. [Persian].
 34. Kim, S. (2008) Spatial Inequality and Economic Development: Theories, Facts, and Policies, The World Bank.
 35. Mahdenjad, H. & Gholami, A (2021). Geographical analysis of social polarization in the metropolis of Isfahan, Geography Quarterly (Quarterly Journal of the Iranian Geographical Association), 19, No. 69, pp. 130-115. [Persian].
 36. Maleki Sunaki, M. & Sarai, M.H. (2016). An Analysis of Measuring the Relative Poverty Line in Chaharmahal Bakhtiari Province, Quarterly Journal of Geography (Quarterly Journal of the Iranian Geographical Association), 18, No. 65, pp. 54-54. [Persian].
 37. Meshkini, A., Zarghamfard, M. & Kahaki, F. (2021). A comparative study of the right to the city in Iran. GeoJournal.
 38. Mohammadi, M.A., Vadadhir, A.A., Seifi, A. & Mushtaq, R. (2012). Meta-analysis of poverty studies in Iran, 12, No. 45, pp. 43-7. [Persian].
 39. Mosayebzadeh, A., Mozaffari Nia, A. & Mohsen, SH. (2021). An Analysis of Spatial Inequalities and Measuring the Status of Regional Development in the Provinces of Iran, Geography and Environmental Studies, 10, No. 40, pp. 84-71. [Persian].
 40. Poku-Boansi, M., Amoako, C., Owusu-Ansah, J. K., & Brandful Cobbinah, P. (2020). The geography of urban poverty in Kumasi, Ghana« Habitat International, pp.103, 1-13.
 41. Rustaee, Sh., Karimzadeh, h. & Rahmati, Kh. (2016) Analysis of Spatial Inequalities Based on Social, Economic and Physical Indicators in Mid-Range Cities (Case Study: Miandoab City) Geography and Urban Planning Research, 4, No. 3, pp. 471-449. [Persian].
 42. Saghaei, M., Moazani, A. & Sanaei Rad, A. (2019). Social Housing and Factors Affecting the Housing of Low-Income Groups Case Study: Islamshahr, Geography Quarterly (Iranian Journal of Geographical Association), 3, No. 17, pp. 179-195. [Persian].
 43. Sahne, B., Muammari, I. & Savari, M. (2016). Assessing the spatial distribution of components of industrial development (Case study: cities of Chaharmahal and Bakhtiari province), Quarterly Journal of Geography and Environmental Sustainability, 3, No. 6, pp. 105-121. [Persian].
 44. Stillwell, J. (2010). Spatial and Social Disparities,in, Understanding Population 1 Trends and Processes 2.
 45. United Nation. (2001). World urbanization prospects - 2014 Revision (Highlights), United Nations - Department Of Economic And Social Affairs.
 46. Yasouri, M., & Khoshrou, S (2009). Inequalities, its causes and consequences, political-economic information, Vol. 255-266, pp. 218-229. [Persian].
 47. Yousefi, Sh & Farahani, I. (2022). Spatial inequality in Tehran, a structural explanation, Urban Research & Practice, Vol. 1, No. 15, 25-46
 48. Zandi, R., Zanganeh, M. & Akbari, E. (2019). Zoning and spatial analysis of poverty in urban areas (Case Study: Sabzevar City-Iran), Journal of Urban Management, Vol. 3, No. 8, pp. 342-354.
 49. Ziaeian, P., Salehpour, SH. & Davardan, B. (2016). Analysis of service and development investment levels in the nomadic community of West Azerbaijan province, space economics and rural development, 3, No. 5, pp. 71-84. [Persian].