تحلیل و ارزیابی مراکز ثقل شهر اندیشه از منظر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ( با تکنیک ماتریسی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیا واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

   فلسفه شکل‌گیری زندگی جمعی و یکجانشینی عامل امنیت و دفاع بوده است، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و کاربرد آن در شهر قدمت تاریخی دارد، صحت این ادعا را می‌توان در تدابیر دفاعی همچون، حفر خندق و حصار، ساخت زیگورات، کهن دژ، شهرستان، رباط، دیوار، سد و غیره جستجو نمود، اما با توجه به پیشرفت فنّاوری و تغییر در تسلیحات نظامی، لزوم به‌کارگیری پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در کاهش تلفات و خسارات مخاطرات به‌خصوص در شهرها، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. شهر اندیشه به دلیل نزدیکی به تهران، تراکم جمعیت، وجود مراکز مهم و استراتژیک در داخل و اطراف شهر، قرارگیری در مسیر توسعه کلان‌شهر تهران، مهاجرپذیری دارای اهمیت راهبردی می‌باشد، این مراکز نیز به دلیل عدم اجرا و رعایت اصول و دستورالعمل‌های مصوب پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در معرض خطر هستند و آستانه مقاومت آن‌ها پایین می‌باشد، هدف این پژوهش بالا بردن آستانه مقاومت، شهرسازی دفاعی و آمایش دفاعی شهری است که در اهداف بعدی پایش و تحلیل شهر جدید اندیشه به لحاظ اصول پدافند غیرعامل شهری نیز مدنظر است. این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای موردبررسی در آن شامل شناسایی زیرساخت‌ها و مکان‌های حیاتی، حساس و مهم شهر اندیشه، به‌منظور کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات، حملات دشمن و بالا بردن تاب‌آوری شهری است. روش جمع‌آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه‌ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه و مشاهده) نیز استفاده‌ شده است. در این پژوهش از تکنیک ماتریسی برای بررسی انطباق نظام شهری اندیشه با اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جهت ارزیابی مراکز ثقل استفاده‌شده است که به ارائه الگوی اجرایی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای شهر اندیشه منجر شود؛ نتایج پژوهش بیانگر عدم رعایت الزامات و اصول پدافند غیرعامل در این شهر است؛ درنهایت بدین طریق می‌توان قبل از وقوع جنگ و مخاطرات برای کاهش خسارات جانی و مالی مراکز ثقل شهر، جایی که ادامه حیات شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

an Analiz and evaluation of andisheh city gravitional centers from the prespective of passive defense and crisis management using matrix technique

نویسندگان [English]

 • Hassan Hosseini amini 1
 • Azita Rajabi 2
 • Aardavan Behzad 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Assistant Professor of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The philosophy of collective life formation and coexistence has been the factor of security and defense.crisis management and passive defense and its application in the city have a historic antiquity,the truth of this claim can be found in defensive measures ,such as: moat,wall,kohandej,sharistan,robat,dam,etc.Thet exture,construction,function,from,performance of cities in strategic nd changes, areas have been a reflection of the amount of possible and experienced threats and crisis management has emerged in the intellectual field of Iranian designers,architects,urban planners and engineers.in every man-made phenomenon a defense aspect is evident,in the contemporaryera,the growth of technology a in the nature and quantity of risks and threats;measures of requirements,approvals and new defense assumptions have also been proposed.passive defese as an unarmed stregy based on principles such as:dispersion ,stealth ,concealment,cover,deception consolidation ,territorial defense training,etc.has become mandatory in the cities of iran in,the last two decades.
 
Methodology
The current research is applied and developmental in terms of purpose.The method of collecting information was in the from of documents and library.In this research,the matrix technique has been used to examine the conformity of the Andisheh urban system with the principles of non-agent defense and urban crisis management.
In this regard,in order to know the elements,the centers of vulnerable areas and centers through surveys and interviews in the format of specified formats,prepared by experts and with the matrix method.Point have beengiven to these element and centers,and the strengthe and weaknesses of sensitive ,important and vital areas and centers have been extracted and finally led to the presentation of a strategic implementation model of crisis management and non-active defense for the city of Andisheh.
 
Results and Discussion
Comprehensive perspective of city as a system that has the related social, physical, economic Optimum location can be considered the most important non-active defense measure in reducing the vulnerability of vital and sensitive centers.Because if in the zero phase of the design,construction and establishment of vital and sensitive centers,factors and criteria under defense and security,such as Maximum use of natural feaures,Land preparation,Dispersion,Avoiding crowding and bulking ,primary resistance and … .compliance Monitored and controlled will prevent the occurrence of many subsequent problems.
 
Conclusion
As one of the important cities of Tehran province with special strategic implemented;As our main research question and why ,the test that was obtained from this city with different techniques and data statistics ,it has been determined that these requirements have not been impelemented in this city,and if there are sometimes maches in some urban systems,due to the fact that urban planning has overtaken urbanization in this city,Beis is a new city.According to experts and filed studies,the reasons for the non-implementation of these principles include:cost,lack of Knowledge and awarenss of officials,non-implementationof some principles,defectes in the community plan,defects in the entry table, and non –biniding nature of these principles in the urban system,It is a construction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis management and passive defense
 • Centers of gravity
 • Defense of the land
 • Andisheh city
 1. الیاسی، محمد و محمودی، سعید ( ۱۳۹۴). بررسی ارزیابی امنیتی در شهر مهاباد با رویکرد پدافند غیرعامل، تهران، اولین اجلاس علمی پژوهشی، عمران، معماری و محیط‌زیست پایدار.
 2. امان پور، سعید؛ محمدی ده چشمه، مصطفی و علیزاده، مهدی (۱۳۹۵). ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری کوه دشت با رویکرد پدافند غیرعامل، نشریه آمایش سرزمین، دوره 8، شماره 1.
 3. امیریان، سهراب؛ بداقلو، ساسان؛ امین خیری، بهناز و پیوسته گر، یعقوب (۱۳۹۷). ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل با روش SWOT.
 4. پری‌زادی، محمد و شهریاری، علی (۱۳۸۹). بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز در رویکردی تحلیلی بر ضرورت‌های مدیریت بحران و مدیریت کاهش خطرپذیری زلزله، مدیریت شهری، شماره 26.
 5. حاتمی نژاد، حسین و عظیم زاده ایرانی، اشرف (۱۳۹۴). ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل مطالعه موردی: محلات ناحیه شش منطقه دو شهر تهران، تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره۹۶.
 6. خمر، حسین و رخشانی، حسن (۱۳۹۴). نقش راهکارهای مدیریت بحران در جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله مطالعه‌ موردی: شهرخرم آباد. جغرافیا و توسعه، شماره ۴۱.
 7. رهنما، محمد تقی و حسینی، سجاد (۱۳۹۵). مدیریت بحران در بافت‌های فرسوده‌ی شهری با استفاده از روش QSPM و SWOT مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ چهار مشهد، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران. شماره 10.
 8. ربیعی،کامران و پری‌زادی، محمد (۱۳۹۰). تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیرعامل مجله جغرافیا، دوره 9، شماره41.
 9. طرح جامع اندیشه (1391). شرکت عمران شهر اندیشه.
 10. کاظمی، شهرام و تبریزی، حسن (۱۳۹۴). ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخص‌های پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر آمل). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، دوره3 ، شماره‌ 9.
 11. فرهودی، رحمت‌الله؛ زنگنه شهرکی، سعید و ساعد، رامین (۱۳۸۸). چگونگی توزیع فضای جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵، مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۶۸، صص. 68-55.
 12. مدیری، محمود؛ نصرتی، شهریار و کریمی شیرازی، حامد (۱۳۹۴). برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM، (مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت).
 13. موحدی نیا، جلال (۱۳۸۶). مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل (چاپ دوم)، تهران، مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب درسی ستاد مشترک سپاه.
 14. Amirian,S., Bodaghloo,S., Amin nayyeri, B. & Peyvastegar,Y.(2018). Evaluation of the urban structure in line with non-active defense planning with the method SWOT. assessment of cities and their residential districts. Ekologija, Vol. 53, pp.42-53.
 15. Amanpour, S., Mohammadi dehcheshmeh, M. & Alizadeh, M. (2016). Assessing the vulnerability of urban infrastructures of kohdasht with a passive defense approach,Amish Sarzemin Journal,Vol. 8, No.1. [Persian].
 16. Comprehensive plan of thought (2012). Andishe shahr Imran Commpany. [Persian].
 17. Eliasi ,M. & Mahmoudi, S. (2015). Investigating security assessment in Mahabad city with passive defense approach, Tehran, The first scientific research meeting,Construction,Sustainable architecture and environment. [Persian].
 18. Farhoudi,R.Zanganeh Shahraki,S.& Saed,R.(2009).How to distribute the population space in the urban system of Iran during the years 1355 to 1385, Journal of human geography research,No. 68, pp 55-68. [Persian].
 19. Hataminejad, H. & Azimzadeh Irani, A. (2015).Organizing urban neighborhoods based on passive defense requirements,The neighborhoods of the two districts of Tehran,Tehran,Quarterly Scienific Research journal of Geographical Information,Vol. 24, No. 96. [Persian].
 20. Khamer,H. & Rakhshani, H. (2015).The role of crisis management strategies in order to reduce damages caused by earthquakes,Case study Khoramabad city,Geography and development, No. 41. [Persian].
 21. Kazemi, Sh. & Tabrizi, H. (2015). Assessing the safety of urban space with emphasis on non-active defense indicators, Case Study : Amol city,Quarterly Journal of urban Planning Studies,Vol. 10, No 9. [Persian].
 22. Kinman, E. (1999). Evaluating health services equity at a primary care clinic in Chilimarca. Bolivia Social Science and Medicine, Vol.5, No.49, pp. 39-58.
 23. Modiri, M., Nosrati, Sh. & Karimi Shirazi,H. (2015).Crisis management planning in the fild of management with a non-agent defense approach using the method SWOT & MCDM,Case Study:The metropolis of Rasht.
 24. Mowahedi Nia, J. (2007). Theoretical and practical concepts of non-agent defense,Second edition,Tehran,Center for planning and writing textbooks of the IRGc Goint Staff.
 25. Parizadi, M. & Shahriari.A. (2010). Investigation and analysis of non-active defense measures in the city of Saqqez in an analytical approach on the necessity of crisis management and earthquqke risk reduction management,Urban Management,No.26.
 26. Rahnama, M. & Hosseini, S. (2016). Crisis management in worn-out urban contexts using the method QSPM & SWOT,Case study of chahar Mashhad region, number ten,Crisis Management Scientific Research Quarterly.
 27. Rabii, K. & Parizadi, M. (2011). Analyzing the structures of Shahriar city and non-agent defense strategies, Geography Journal, Vol.9, ,No. 41. [Persia]