تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مورد مطالعه: محله نعمت آباد منطقه 19 تهران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بهره‌گیری از رویکرد بازآفرینی با توجه و الزام به اصول عدالت فضایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقا و توسعه ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی شهرها داشته باشد. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با تأکید بر عدالت فضایی و ارائه راهبردهای مناسب در این زمینه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، اطلاعات گردآوری‌شده با به‌کارگیری تحلیل عاملی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، بافت فرسوده در محله نعمت‌آباد در وضعیت کنونی علی‌رغم تمام کمبودها و نارسایی‌ها واجد پتانسیل‌ قوی‌ای برای تحقق‌ عدالت فضایی است. در این راستا، 6 عامل که درمجموع 70/71 درصد واریانس را تبیین می‌کنند، شناسایی شد. مهم‌ترین عامل دسترسی به خدمات شهری 5/156 است. سپس، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق ماتریس تحلیلی SWOT صورت گرفت. یافته ها نشان می‌دهد که در گروه نقاط قوت، بالا بودن جمعیت فعال 0/19 وزن نهایی) و وجود امکانات شغلی 0/18 به ترتیب مهم‌ترین نقاط قوت و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بافت به دلیل فرسودگی کالبدی 0/2 و قرارگیری خانوارها در دهک‌های پایین اقتصادی0/2 از مهم‌ترین نقاط ضعف هستند. درعین‌حال امکان برطرف کردن کمبود خدمات و امکانات شهری به صورت عادلانه 0/19 و عزم و قانون‌مداری مسئولین جهت مداخله در بافت 0/19 از مهم‌ترین فرصت‌های محدوده مورد مطالعه و همچنین تداوم روند اسکان اقشار کم‌درآمد 0/19 و عدم توجه به بازآفرینی بافت های فرسوده 0/18 به ترتیب مهم‌ترین تهدیدهای محله نعمت‌آباد در تحقق عدالت فضایی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری به شمار می‌آیند. با توجه به راهبردهای ارائه‌شده، بر راهبردهای تهاجمی تاکید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the regeneration of old urban fabrics with the approach of spatial justice (Case Study: Nemat-Abad neighborhood, District 19, Tehran)

نویسندگان [English]

 • Behnaz Bahadori 1
 • Seyyedabbas Rajaei 2
 • Hossein Hataminejad 3
1 MA in Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Old fabric is a fabric that has developed over a long period and is still surrounded by new-age technology. Although these fabrics had proper functionality in the past, these days they are functionally insufficient and cannot meet the requirements of their residents. Urban regeneration is one of the important policies of governments in dealing with old urban fabrics in developing and developed countries. Since urban regeneration is often implemented through frameworks that sometimes neglect the more vulnerable elements that are considered during the process of development, historically, this method has had destructive effects on the social and ecological well-being of people and the environment. Despite the policy's good intentions to ensure displacement issues, changes in such programs often justify the improvement of old urban fabrics for Economic profit by increasing housing stock or stimulating investment. Most of the displacements of people are due to social injustice and changes in such projects. To create fair spaces, the injustices in such projects must be addressed. Therefore, the current research aims to investigate and identify the effective factors of sustainable urban regeneration emphasizing spatial justice and providing appropriate strategies in this field in the Nemat-Abad neighborhood.
 
Methodology
The method of the present research is descriptive-analytic and in terms of purpose, it is placed in the category of applied research. The required data is collected through library studies as well as field studies such as observation, questionnaires, and interviews. The statistical population of the study in this research is the residents of the Nemat-Abad neighborhood located in the 19th district of the Municipality of Tehran. Based on Cochran's formula, the sample size was determined 384 people, and to be sure 400 questionnaires were completed in this field. To identify the effective factors for urban regeneration emphasizing spatial justice in the Nemat-Abad neighborhood, the factor analysis method was employed. Consequently, the SWOT analytical matrix was used to analyze the information and provide strategies to achieve spatial justice in the regeneration of old urban fabrics in the Nemat-Abad neighborhood. At this stage, the statistical population is the officials and the experts of executive bodies related to the issue and academic experts who are familiar enough with the Nemat-Abad neighborhood. Since the number of experts, managers, and specialists in the field of regeneration of old urban fabrics is limited, we tried to prepare a questionnaire for all of them. Therefore, through the purposeful sampling method, 20 people were selected as the sample population.
 
Results and discussion
The findings of the factor analysis method indicate that the old urban fabric and inefficient fabric in the Nemat-Abad neighborhood have a strong potential for the realization of spatial justice despite all the deficiencies and inadequacies in the current situation. This study revealed that the realization of spatial justice as a local classification has its special requirements, which include improving access to urban services (5.156), increasing biological support (3.802), providing grounds for achieving economic self-sufficiency (3.288), improving the trust and transparency status (3.07), improving the quality of housing (0.966), reinforcing the sense of belonging (1.851). These requirements respectively reduce their contribution to promoting spatial justice in urban regeneration. These six factors justify a total of 70.71% of the variance. Consequently, the results obtained from the SWOT method showed that in the group of strength points, the high active population (0.19 of final weight), and the existence of job facilities (0.18) are the most important strength points, respectively. These cases indicate that the number of economic activists in the Nemat-Abad neighborhood is high, and on the other hand, it indicates the low burden of undertaking in the neighborhood. Among the weak points, the options "Lack of motivation to invest in the fabric due to physical wear and tear" with a score of 0.2 and "Households' placement in low economic deciles" with a score of 0.2 have the highest weight. It can be concluded that in the approach of urban regeneration based on spatial justice in the neighborhood, due to physical wear and uncertainty of return on investment, investors do not have the motivation to invest in this context. On the other hand, households cannot take action to renovate and improve their residential unit because they are in the lower economic deciles. In addition, they will not be able to participate effectively in the regeneration processes from a financial point of view. Among the investigated opportunities, the options "the possibility to solve the lack of urban services and facilities in the fabric in a fair way" and "the determination and law-abiding officials to intervene in the fabric" are placed in the first two positions with a weight of 0.19. These cases indicate that solving the lack of urban services and facilities in a fair manner is a very important factor in achieving spatial justice in the regeneration of the old fabric neighborhood, and also the determination and law-abiding officials are among the most important options in accelerating the process of regenerating the old urban fabric. Among the threat options, "Continuing the process of settling low-income strata with the motivation of obtaining cheap housing" and "Not paying attention to the regeneration of old urban fabric" are ranked first and second with scores of 0.19 and 0.18, respectively. This indicates that most residents of the Nemat-Abad neighborhood are in the lower economic deciles, and also in this neighborhood, the regeneration of old urban fabric has not been paid enough attention.
 
Conclusion
According to the findings of the research, the provision of suitable and safe housing, the provision of required urban services, and their location and distribution in a fair manner are the most suitable factors for realizing spatial justice in the old urban fabrica in the Nemat-Abad neighborhood. Therefore, the necessity of reviewing the approaches, policies, actions, and operational strategies in the field of old urban fabric, with the approach of stabilizing the urban environment, is quite obvious. Therefore, to determine the best strategy for the realization of spatial justice in the regeneration of old urban fabrics of the Nemat-Abad neighborhood, offensive/competitive strategies (SO) are emphasized. Therefore, six strategies were proposed in this situation. The application of these strategies in the Nemat-Abad neighborhood provides the basis for the sustainability of various social, economic, physical, and environmental aspects and ultimately causes urban development and increases the life quality of the residents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Justice
 • Old Urban Fabrics
 • Factor Analysis
 • Nematabad Neighborhood
 1. احمدی، محمد و شمسی‌پور، علی اکبر (1399). تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 98-73.
 2. احمد توزه، واحد (1392). بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر سقز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی کرامت اله زیاری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 3. ارزمانی، میثم؛ وطن پرست، مهدی و معتمدی، محمد (1399). تحلیل بازآفرینی شهری با تأکید بر بعد کالبدی مطالعه موردی: شهر بجنورد، فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره ۲، صص. 93-10.
 4. ایزد فر، نجمه و رضایی، محمدرضا (1399). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد شناسی: بافت ناکارآمد شهر یزد)، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، دوره 10، شماره 34، صص. 130-109.
 5. بحرینی، سید حسین؛ ایزدی، محمد سعید و مفیدی، مهرانوش (1393). رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)، فصلنامه مطالعات شهری، دوره 3، شماره 9، صص. 30-17.
 6. پوراحمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز (1389). سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 1، شماره 1، صص. 92-73.
 7. پورجعفر، محمدرضا (1388). مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
 8. حاتمی نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد و نصرتی هشی، مرتضی (1396). آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 28، شماره 109، صص. 37-55.
 9. حاتمی نژاد، حسین؛ حسینی، سید حسین و جوانبخت، محمد (1397). عدالت فضایی در ایران، چاپ اول، مشهد: انتشارات پاپلی.
 10. حاجی پور، خلیل (1386). مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دوره زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز هزاره سوم)، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، دوره 2، شماره 10-9، صص. 0-0.
 11. حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل (1386). بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، چاپ اول، تهران: نشر انتخاب.
 12. حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه (1386). مرمت شهری، تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 13. حیدری، علی اکبر و دیزی جانی، مریم (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی محلات شهری از منظر عدالت فضایی (نمونه موردی: مقایسه تطبیقی محله ارم و ابیوردی-شهر شیراز)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 8، شماره پیاپی 29، صص. 202-191.
 14. داداشپور، هاشم؛ علیزاده، بهرام و رستمی، فرامرز (1394). گفتمان عدالت فضایی در شهر: مفاهیم و انگاره‌های نظری در حوزه عدالت فضایی در شهر، چاپ اول، تهران: نشر آذرخش.
 15. دوستی ایرانی، لیلا (1388). تحلیلی بر ساختار کالبدی-فضایی بافت قدیم شهر کرد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی جمال محمدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
 16. زبردست، اسفندیار و حبیبی، سارا (1388). بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان، فصلنامه معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا)، دوره 1، شماره 38، صص. 124-115.
 17. زیویار، پروانه؛ عظیمی، آزاده و فرجی ملائی، امین (1393). برنامه‌ریزی و مدیریت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
 18. سازمان نوسازی شهر تهران (1400).
 19. سعیدی نژاد، علیرضا (1398). بازآفرینی بافت های فرسوده شهری در محلات هدف شهر یزد (مطالعه موردی: محله پشت باغ یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی حسن حکمت نیا، دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر.
 20. سهندی، علی؛ شمس، مجید و سلیمانی، علیرضا (1399). تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها (نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره دوازدهم، شماره 4 (پیاپی 48)، صص. 773-763.
 21. شماعی، علی؛ رضاپور میرصالح، حسن و موحد، علی (1398). تحلیل نقش بازآفرینی بافت قدیم شهر اردکان در توسعه گردشگری شهری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 9، شماره 34، صص. 71-59.
 22. شهرداری منطقه 19 شهرداری تهران (1400). معرفی منطقه، https:// region.19.tehran.ir.
 23. صباغی، عاطفه (1392). تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار (هفت حصار)، دوره 1، شماره 4، صص. 56-45.
 24. صفایی پور، مسعود و دامن باغ، صفیه (1398). تحلیل مؤلفه‌های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 6، شماره 3، صص. 122-103.
 25. محمدی، جمال؛ شفقی، سیروس و نوری، محمد (1393). تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان)، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره 4، شماره 2 (پیاپی 13)، صص. 128-105.
 26. مشکینی، ابوالفضل؛ موحد، علی و احمدی فرد، نرگس (1395). بررسی سیاست بازآفرینی در بافت های فرسوده شهری با استفاده از ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: منطقه12 کلان‌شهر تهران)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 4، شماره 4، صص. 568-549.
 27. نساری، رضا (1395). بررسی عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت های فرسوده شهر ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی پاکزاد آزادخانی، موسسه آموزش عالی باختر ایلام.
 28. نصیری هنده خاله، اسماعیل و سالاری نیا، مرضیه (1395). تحلیل عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی محله 20 منطقه 17 شهر تهران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره 14، شماره 55، صص. 148-135.
 29. نظری، سلدا و آسیابی، محمد (1394). بازآفرینی میدان‌های تاریخی از تئوری تا عمل، چاپ اول، تهران: انتشارات طحان.
 30. ویسی، فرزاد؛ مرادی، اسکندر و دیوانی، آرمان (1399). مقایسه ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محله‌هایی با بافت فرسوده و غیررسمی شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 71-45.
 31. یعقوبی، مهدی و شمس، مجید (1398). بازآفرینی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه شهر پایدار، دوره 2، شماره 1، صص. 77-63.
 32. Ahmadi, M. & Shamsipour, A. (2020). Public service distribution analysis with spatial justice approach (case study: Bojnord city), Quarterly Journal of Urban Planning Geography Research, Vol. 8, No. 1, pp. 73-98. [Persian].
 33. Ahmad Tozeh, V. (2013). Survey and Analysis of Spatial Justice in Saqqez City, Master's Thesis of Geography and Urban Planning, under the guidance of Karamat Elah Ziyari, Faculty of Geography, University of Tehran. [Persian].
 34. Arzmani, M., Vatanparast, M. & Motamedi, M. (2020). Analysis of urban regeneration with an emphasis on the physical dimension of a case study: Bojnord city, Shahr Padayar Quarterly, Vol. 3, No. 2, pp. 10-93. [Persian].
 35. Bahraini, S. H., Izadi, M. & Mofidi, M. (2014). Urban renewal approaches and policies (from reconstruction to sustainable urban regeneration), Urban Studies Quarterly, Vol. 3, No. 9, pp. 17-30. [Persian].
 36. Bassett, S. R. (2013). The role of spatial justice in the regeneration of urban spaces, Gronin the Netherlands, fulfillment of the requirements of the Network of European-United States Regional.
 37. Bissett-Scott,, Odeleye, D. & Frame, I. (2015). Spatial justice: measuring justice outcomes from regeneration programs, Conference: New Urban Languages: Tales and Images of Soatial Justice. At: TU Delft, Netherlands.
 38. Blakeley, G. & Evans, B. (2009). Who Participates, How and Why in Urban Regeneration Projects? The Case of the New ‘City’ of East Manchester, Journal of Social Policy & Administration, Vol. 43, No. 1, pp. 15– 32.
 39. Cho, G., Kim, J. H. & Lee, G. (2020). Announcement effects of urban regeneration plans on residential property values: Evidence from Ulsan, Korea, Journal of Cities, Vol. 97, pp. 102570.
 40. Chu, X., Shi, Z., Yang, L. & Geo, S. (2020). Evolutionary Game Analysis on Improving Collaboration in Sustainable Urban Regeneration: A Multiple-Stakeholder Perspective, Journal of Urban planning and development, Vol. 146, No. 4, pp. 04020046.
 41. Dadashpour, H., Alizadeh, B. & Rostami, F. (2015). The Discourse of Spatial Justice in the City: Concepts and Theoretical Concepts in the Field of Spatial Justice in the City, Edition 1, Azarakhsh Publishing, Tehran. [Persian].
 42. Dixon, T., Otsuka, N. & Abe, H. (2011). Critical success factors in urban brownfield regeneration: an analysis of `hardcore' sites in Manchester and Osaka during the economic recession (2009-10), Journal of Environment and Planning A: Economy and space, vol. 43, No. 4, pp. 961- 980.
 43. Dosti Irani, L. (2009). An analysis of the physical-spatial structure of the old fabric of the Sharekord, master's thesis in geography and urban planning, under the guidance of Jamal Mohammadi, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University. [Persian].
 44. Guimarães, P. P. C. (2017). An evaluation of urban regeneration: the effectiveness of a retail-led project in Lisbon, Journal of Urban Research & Practice, Vol. 10, No. 3, pp. 350–366.
 45. Izdafar, N. & Rezaei, M. (2020). Identifying key factors affecting sustainable urban regeneration with a futuristic approach (case study: the inefficient texture of Yazd city), Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Planning, Vol. 10, No. 34, pp. 109-130. [Persian].
 46. Habibi, K., Pourahmad, A. & Meshkini, A. (2007). Improvement and renovation of old urban fabrics, first edition, Entekhab publication, Tehran. [Persian].
 47. Habibi, M. & Maqsoodi, M. (2007). Urban restoration, definitions, theories, experiences, international charters and resolutions, urban methods and measures, edition 1, Tehran University Publications, Tehran. [Persian].
 48. Hajipour, Kh. (2007). An introduction to the evolution and development of urban restoration approaches (the period after World War I to the beginning of the third millennium), Iranshahr Thought Quarterly, vol. 2, No. 9-10, pp. 0-0. [Persian].
 49. Hataminejad, H., Pourahmad, A. & Nosrati Heshi, M. (2017) Future research in the worn-out urban fabric, a case study: District 1, District 9 of Tehran, Geographical Information Quarterly (Sephehr), Vol. 28, No. 109, pp. 37-55. [Persian].
 50. Hataminejad, H., Hosseini, S. H. & Javanbakht, M. (2017). Space Justice in Iran, edition 1, Papoli Publications, Mashhad. [Persian].
 51. Heydari, A. & Dizi Jani, M. (2018). Analysis of factors affecting the development of urban neighborhoods from the perspective of spatial justice (case example: comparative comparison of Eram and Abiyordi neighborhoods - Shiraz city), Regional Planning Quarterly, Vol. 8, No. 29. pp. 191-202. [Persian].
 52. Korkmaz, C. & Balaban, O. (2019). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project, Journal of Habitat International, Vol. 95, pp. 102081.
 53. La Rosa, D., Privitera, R., Barbarossa, L. & La Greca, P. (2017). Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy, Journal of Landscape and Urban Planning, Vol. 157, pp. 180-192.
 54. Meshkini, A., Movahed, A. & Ahmadifard, N. (2016). Investigating regeneration policy in dilapidated urban contexts using SWOT and QSPM matrix (case study: District 12 of Tehran metropolis), Urban Planning Geography Research Quarterly, Vol. 4, No. 4, pp. 568-549. [Persian].
 55. Mohammadi, J., Shafaqi, S. & Nouri, M. (2014). Analysis of the physical-spatial structure of the worn-out urban fabric with the approach of renovation and improvement (case study: the worn-out fabric of Dogonbadan city), Spatial Planning Quarterly (Geography), Vol. 4, No. 2 (13 consecutive), pp. 105-128. [Persian].
 56. Montgomery, J. (2004). Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 2: A Review of Four Cultural Quarters in the UK, Ireland and Australia, Journal of Planning Practice & Research, Vol. 19, No. 1, pp. 3–31.
 57. Municipality of Region 19 of Tehran Municipality (1400) introducing the region, https://region.19.tehran.ir. [Persian].
 58. Nasiri Hinde Khale, E. & Salarinia, Marzieh (2016) Analysis of effective factors in the regeneration of worn-out urban tissues, a case study of Neighborhood 20, Region 17, Tehran, Geographical Quarterly of the Land, Vol. 14, No. 55, pp. 135-148. [Persian].
 59. Nazari, S. & Asiabi, M. (2015). Reconstruction of historical fields from theory to practice, edition 1, Tahan Publications, Tehran. [Persian].
 60. Nesari, R. (2016). Investigating the effective factors in the regeneration of worn-out tissues of Ilam city, master's thesis in geography and urban planning, under the guidance of Pakzad Azadkhani, Bakhtar Ilam Institute of Higher Education. [Persian].
 61. Pourahmad, A., Habibi, K. & Keshavarz, M. (2010). The evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts, Iranian Islamic City Studies Quarterly, Vol. 1, No. 1, pp. 73-92. [Persian].
 62. Pourjafar, M. (2009). Basics of improving and modernizing the old fabric of cities, edition 1, Publisher Payam, Tehran. [Persian].
 63. Ruming, K. (2018). Urban Regeneration in Australia: Policies, Processes and Projects of Contemporary Urban Change, edition 1, Publisher Routledge.
 64. Sabbaghi, A. (2013). Formulating the mechanism of applying urban regeneration in the face of worn-out urban tissues, case study: Jolan neighborhood of Hamadan city, Haft Hesar Environmental Studies Quarterly (Haft Hesar), Vol. 1, No. 4, pp. 45-56. [Persian].
 65. Saeedinejad, A. (2018). Regeneration of worn-out urban textures in target neighborhoods of Yazd city (case study: Posht Bagh neighborhood of Yazd), master's thesis in geography and urban planning, under the guidance of Hasan Hekmatnia, Payam Noor University, Rezvanshahr branch. [Persian].
 66. Safaipour, M. & Daman Bagh, S. (2019). Analysis of urban regeneration components in the worn-out central fabric of Ahvaz city, Physical Development Planning Quarterly, Vol. 6, No. 3 (15 consecutive), pp. 103-122. [Persian].
 67. Sahandi, A., Shams, M. & Soleimani, A. (2020). An analysis of the role of urban regeneration in the sustainable development of cities (the case study of Khorram Dareh city), New Attitudes in Human Geography Quarterly, Vol. 12, No. 4 (Sequential 48), pp. 763-773. [Persian].
 68. Shamai, A., Rezapour Mirsaleh, H. & Movahed, A. (2018). Analysis of the role of re-creating the old texture of Ardakan city in the development of urban tourism, Iranian Islamic City Studies Quarterly, Vol. 9, No. 34, pp. 59-71. [Persian].
 69. Shaw, K. & Butler, T. (2020. Urban Regeneration, International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), pp. 97-103.
 70. Tehran City Renovation Organization (2021). [Persian].
 71. Thomson, G., Newton, P. & Newman, P. (2017). Urban regeneration and urban fabrics in Australian cities, Journal of Urban Regeneration & Renewal, Vol. 10, No. 2, pp. 169-190.
 72. Vesey, F., Moradi, E. & Divani, A. (2020). Comparison of sustainable urban regeneration capacity in neighborhoods with worn-out and informal urban fabric (case study: Marivan city), Urban Planning Geography Research Quarterly, Vol. 8, No. 1, pp. 45-71. [Persian].
 73. Yaqoubi, M. & Shams, M. (2019). Regeneration of worn-out fabric with a sustainable development approach (case study: Ilam city), Sustainable City Quarterly, Vol. 2, No. 1, pp. 63-77. [Persian].
 74. Zebardast, E. & Habibi, S. (2009). Investigating the scattered phenomenon and its causes in the city of Zanjan, Architecture and Urban Planning Quarterly (beautiful arts), Vol. 1, No. 38, pp. 115-124. [Persian].
 75. Zivayar, p., Azimi, A. & Faraji Molaei, A. (2014). planning and management of renovation and improvement of worn-out urban fabrics, edition 1, Publications of the Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini Branch (RA), Tehran. [Persian].