بررسی وضعیت عوامل محلی مؤثر بر تحقق شهر خلاق میانه اندام (مطالعه موردی: شهر بناب)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه ایده شهر خلاق میانه اندام به منظور استفاده بهینه از تمامی پتانسیل‌های انسانی و محیطی در شهرها میانه و جلوگیری از سرریز مشکلات به کلان‌شهرها مؤثر است. ظرفیت‌های موجود در شهرهای میانه اندام مانند گردشگری، موقعیت ارتباطی، صنایع دستی و غیره از جمله عناصر اصلی تحقق شهر خلاق هستند که در شهرهای میانه اندام وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تحقق شهر خلاق در شهر میانه اندام بناب صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و رویکرد آن از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش در دو سطح شامل شهروندان بناب و خبرگان بوده است. جمع‌آوری داده‌های با استفاده از دو طیف پرسشنامه آماری و دلفی صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که تمامی متغیرها با تحقق شهر خلاق در شهر میانه اندام بناب ارتباط داشته و مجموع 99 متغیر مورد بررسی می‌توانند 79 درصد از تغییرات واریانس را تبیین کنند. نتایج آزمون MANOVA نیز نشان داد بین محلات شهر بناب از نظر شاخص‌های شهر خلاق میانه اندام تفاوت وجود دارد. در نهایت نتایج مدل تاپسیس نیز نشان داد که به ترتیب معیارهای غذا و گردشگری و تفریح، ارتباطات و IT، صنعت، صادرات، بازرگانی و خدمات، دانشگاه، تحقیقات و بهداشت - درمان، اجتماعی، فرهنگ و هنر، معماری- شهرسازی و مدیریتی در اولویت‌های اول تا هشتم و محلات 1، 2، 3، 4 و5 در اولویت اول تا پنجم قرار دارند. در نهایت پیشنهاد می‌شود تحقق شهر خلاق در بناب با محوریت گردشگری غذا و توسعه موقعیت ارتباطی و دانشگاهی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of local factors affecting the realization of the mid-sized creative city (Case study: Bonab city)

نویسندگان [English]

 • Babak Naderi-Dizaj 1
 • Ali Panahi 2
 • Iraj Teimouri 3
 • Reza Valizade 4
1 Ph.D Student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract 
Introduction
Due to its location, Bonab City, located in Azerbaijan province as one of the mid-sized cities in the country, has high potential in some fields. Among the special conditions of this city, we can mention the special positions of communication, food, tourism, economics, academic (6 universities and research institutes and research centers), agricultural, industrial, and commercial. In terms of communication, due to its location on the communication route, Sanandaj, Kermanshah, Ahvaz, Mahabad, Maraghe, Urmia, and Bukan, Saqqez, Bukan, Malekan, and other cities have a special communication role with Tabriz. Due to the special location of Bonab City, it has a lot of potential to become a medium-sized creative city. According to the proposed problem, it can be said that the main goal of this research is to find the specific capacities and potentials of Bonab City with the aim of investigating the feasibility of the creative city of mid-sized and providing practical solutions for the optimal use of the identified capacities. Bonab City is to solve the problems of this city. Therefore, it can be said that the main question of this research is: what is the status of the creative city in Bonab? Among the indicators of the creative city, which indicators play a key role? And what are the practical suggestions for realizing the creative city in Bonab City?
 
Methodology
The current research is applied research, and the approach governing the space of research is descriptive and analytical. Answering the questions is in two forms, documentary and survey. The tools used in the survey method are questionnaires and interviews. The statistical population of this research is 47,965 people over 15 years of age living in the five districts of Bonab city, of which 382 people were selected as the sample size using Cochran's formula and simple random method. Using Cronbach's formula, the reliability of the research questionnaire was calculated as 0.901. The inferential questionnaire for this research includes 99 closed questions with a five-choice Likert scale. The experts' questionnaire also included 99 indicators in most of the 8 main criteria. To analyze and analyze the data in order to evaluate the level of creativity and the level of enjoyment, the TOPSIS multi-criteria decision-making model was used, and for statistical data analysis, multivariate regression inferential statistics tests and multivariate analysis of variance (MANOVA) tests were used.
 
Results and Discussion
A regression test was used to investigate the relationship between the investigated variables. The results of the multivariate regression test showed that, based on the standard beta obtained, the variables of food, tourism, and recreation had r = 0.770, communication and IT had r = 0.589, and industry, trade, and services had r = 0.541, respectively. r = 0, social with r = 0.411, culture and art with r = 0.342, architecture and urban planning with r = 0.370, management and institutional with r = 0.290, ranked first to seventh, they got. According to the results obtained from the MANOVA test, the significance level in all variables is less than 0.05; therefore, among all the variables, there is a significant relationship with the realization of the creative city in the urban areas of Bonab. Also, a significance level of less than 0.05 indicates the existence of a significant difference among these five areas. According to the results obtained from the TOPSIS model, tourism and food, each with a score of 0.1805, have the highest amount of weight. Finally, the final score of the TOPSIS model, areas 3 and 5 are in the state of medium creativity, and the rest of the areas are in the state of somewhat low creativity.
 
Conclusion
According to the findings of the research regarding the main criteria for the realization of a creative city (Bonab kebab brand, Bonab's communication position with industry and commerce), it is suggested that the element of Bonab kebab should be emphasized in the urban planning of Bonab. Among them are the installation of advertising billboards in the city, the creation of the Bonab kebab square, the installation of the statue of the greats of the Bonab kebab, the compilation of the historical documents of the Bonab kebab, the creation of a barbecue-cooking environment with special architecture, and the design of the kebab entertainment and welfare center. Bonab kebab: conducting qualitative research to improve the quality of Bonab kebab and promote it on a national and international scale; creating diversity in the way Bonab kebab is cooked and served; respecting the authenticity of Bonab kebab; and, finally, branding and protecting the commercial and regional identity of Bonab kebab.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative City
 • Mid-sized city
 • Local Criteria
 • Bonab City
 1. امینی، مرضیه؛ اجزاء شاهکوهی، محمد؛ خاکپور، براتعلی و رهنما، محمدرحیم (1401). تحلیل عوامل کلیدی و پیشران­ های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ­ای، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 20، شماره 72: صص. 112-95. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.72.6.2
 2. باقری کشکولی، علی؛ ضرابی، اصغر و موسوی، میرنجف (1398). اولویت­بندی عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص­های توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد)، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، دوره 17، شماره 1، صص. 51-23. https://www.sid.ir/paper/361782/fa
 3. تقوایی، مسعود؛ پور باقری، علیرضا و شفیعی، مرجان (1401). تحلیل شاخص­های مؤثر بر تحقق شهر خلاق، مطالعه موردی: شهر شیراز، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 9، شماره 31، صص. 198-171. 22080/USFS.2022.22764.2215
 4. داوود پور، زهره و محمودی آذر، شیرزاد (1398). بررسی نقش برند سازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه)، فصلنامه مطالعات و ساختار شهری، دوره 6، شماره 18، صص. 141-109. 22080/SHAHR.2019.2181
 5. فتوحی مهربانی، باقر؛ کلانتری، محسن و رجایی، سید عباس (1395). شهر خلاق و شاخص­های شهر خلاق ایرانی، فصلنامه جغرافیا، دوره 14، شماره 51، صص. 118-101. https://www.sid.ir/paper/497969/fa
 6. منوچهری میاندوآب، ایوب؛ آهار، حسن و موسوی، میرنجف (1399). تحلیل فضایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر زیست­پذیری محلات شهری، نمونه موردی: محلات شهر مراغه، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 18، شماره 68، صص. 145-133. https://rimag.ricest.ac.ir/ar/Article/9173
 7. میرزائی، منیر؛ ارغان، عباس و زند مقدم، محمدرضا (1398). شاخص­های تأثیرگذار در شهر خلاق در خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری)، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 17، شماره 61، صص. 124-109. https://rimag.ricest.ac.ir/ar/Article/8847
 8. نظم فر، حسین؛ آفتاب، احمد؛ غفاری گیلانده، عطا و موسوی، میرنجف (1397). تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهر خلاق (مطالعۀ موردی: ارومیه)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 22-1. 22059/JURBANGEO.2018.242044.784
 9. نوروزی، اصغر (1400). واکاوی شاخص­ها و امکان‌سنجی توسعۀ روستای هوشمند (نمونه مورد مطالعه: روستای آورگان)، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 19، شماره 638، صص. 2-251. https://rimag.ricest.ac.ir/ar/Article/9846
 10. هاشمی، حسین؛ رضویان، محمدتقی و سجادی، ژیلا (1396). نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) مورد: شهر قزوین، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 15، شماره 54، صص. 146-129. http://mag.iga.ir/article_254288.html
 11. یاری قلی، وحید؛ احدنژاد روشتی، محسن و سجادی، ژیلا (1397). بررسی جایگاه مفهوم زیست­پذیری شهری در طرح توسعه شهری نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان، جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره 16، شماره 59، صص. 106-93.  https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/8842
 12. Adom, K. & Williams, C.C. (2014). Evaluating the explanations for the informal economy in third world cities: some evidence from Koforidua in the eastern region of Ghana, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol.10, No.2, pp.427-445. https://doi.org/10.1007/s11365-012-0224-5
 13. Alvarez-Sousa, A. (2018). The problems of tourist sustainability in cultural cities: Socio-political perceptions and interests management. Sustainability, Vol. 10, Vol. 2, p. 503. https://doi.org/10.3390/su10020503
 14. Amini, M., Ajza Shahkohi, M., Khakpour, Baratali. & Rahnama, M.R. (2022). Analysis of key factors and driving forces affecting the promotion of the city of Qain in regional development, Geography (Journal of the Iranian Geographical Association), Vol.20, No.72, pp. 95-112. [Persian].
 15. Bagheri Kashkouli, A., Zarrabi, A. & Mousavi, M. (2018). Prioritization of effective factors in the realization of a creative city with the approach of evaluating sustainable development indicators (case study: cities of Yazd province), Journal of Geography and Regional Development, Vol. 17, No. 1, pp. 23-51. [Persian].
 16. Baum, T. (2018). Changing employment dynamics within the creative city: Exploring the role of ‘ordinary people’within the changing city landscape, Economic and Industrial Democracy, 0143831X17748371. https://doi.org/10.1177/0143831X17748371
 17. Bosák, V., Nováček, A., & Slach, O. (2018). Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: Case study of Ostrava (Czechia), GeoScape, Vol. 12, No. 1, pp. 52-64.
 18. Chang, J.-Y. (2019). State participation and artistic autonomy in creative city making, Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 51, No. 1, pp. 226-243. https://doi.org/10.1177/0308518X18786724
 19. Cohen, D. (2015). Grounding mobile policies: Ad hoc networks and the creative city in B andung, I ndonesia. Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 36. No. 1, pp. 23. https://doi.org/10.1111/sjtg.12090
 20. Cohendet, P., Grandadam, D., & Simon, L. (2010). The anatomy of the creative city, Industry and Innovation, Vol. 17, No. 1, pp. 91-111. https://doi.org/10.1080/13662710903573869
 21. Culver, G. (2017). Mobility and the making of the neoliberal “creative city”: The streetcar as a creative city project?, Journal of transport geography, No. 58: 22-30. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.11.005
 22. Davoudpour, V. & Mahmoudi Azar, Sh. (2018) Investigating the role of urban branding in realizing the concept of a creative city (case study: Urmia), Journal of Urban Studies and Structure, Vol.6, No.18: pp. 109-141. [Persian]
 23. Duxbury, N., Silva, S., & Castro, T. V. d. (2019). Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities, Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism. Singapore: World Scientific Publishing. 6037997599088136.
 24. https://doi.org/10.1142/9789813233683_0018
 25. Evans, G. (2017). Creative Cities–An International Perspective, The SAGE Handbook of New Urban Studies, pp. 311-329.
 26. Fatuhi Mehrabani, B; Kalantari, M. & Rajaei, S.A. (2015). Creative city and indicators of Iranian creative city, Geography Quarterly, Vol. 14, No. 51, pp. 101-118. [Persian].
 27. Hashemi, H., Razovian, M.T. & Sajjadi, J. (2016). The role of urban management in the success of the urban development strategy (CDS) approach case: Qazvin city, Geography (Quarterly Scientific and Research Journal of the Iranian Geographical Society), Vol.15, No.54, pp. 129-146. [Persian].
 28. Kim, C. (2017). Locating creative city policy in East Asia: neoliberalism, developmental state and assemblage of East Asian cities, International Journal of Cultural Policy, Vol. 23, No. 3, pp. 312-330.
 29. https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1048242
 30. Lange, B., & Schüßler, E. (2018). Unpacking the middleground of creative cities: spatiotemporal dynamics in the configuration of the Berlin design field, Regional Studies, Vol. 52, No. 11, pp. 1548-1558. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1413239
 31. Majnouni-Toutakhane, A., & Sareban, V. H. (2019). Promotion of Urban Resilience with Citizens’ Local Participation Approach Case Study: Bonab City, Journal of Engineering Research, Vol. 7, No. 1, pp. 1-18. https://kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/4992
 32. Manochehri Miandoab, A., Ahar, Hasan. & Mousavi, M. (2019). Spatial analysis of the effect of social capital on the livability of urban areas, a case example: the areas of Maragheh city, Geography (Journal of the Iranian Geographical Association), Vol.18, No.68, pp. 133-145. [Persian].
 33. Martini, L. (2016). Knowledge Sharing in a Creative City, Procedia Computer Science, No. 99, pp. 79-90. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.102
 34. Mirzai, M., Arghan, A. & Zand Moghadam, M.R. (2018). Influential indicators in the creative city in the creation of interactive urban spaces (case study: Shahr Ray), Geography (Journal of the Iranian Geographical Association), Vol.17, No.61, pp. 109-124. [Persian].
 35. Nazmfar, H., Aftab, A., Ghafari Gilandeh, A. & Mousavi, M. (2017). Analysis of key factors affecting creative city planning (case study: Urmia), Journal of Urban Planning Geography Research, Vol. 6, No. 1, pp. 1-22. [Persian].
 36. Nowrozi, A. (2021). Analyzing the indicators and the feasibility of developing a smart village (case study: Avergan village), Geography (Journal of the Iranian Geographical Association), Vol.19, No.68, pp. 251-263. [Persian]
 37. Ocejo, R. E. (2019). The creative class gets political: Gentrifier politics in small city America, Journal of Urban Affairs, Vol. 41, No. 8, pp. 1167-1182. https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1572457
 38. Rofe, M. W., & Woosnam, C. L. (2016). Festivals as a vehicle for place promotion: cars, contestation and the creative city ethos, Landscape Research, Vol. 41, No. 3, pp. 344-359. https://doi.org/10.1080/01426397.2015.1078457
 39. Taqavai, M., Pourbagheri, A. & Shafiei, M. (1401). Analysis of indicators affecting the realization of a creative city, case study: Shiraz city, Journal of Urban Structure and Function Studies, Vol. 9, No. 31, pp. 171-198. [Persian].
 40. Toutakhane, A. M. (2018). Influencing factors on performance of social behavior settings at parks and green spaces of Tabriz, Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 10, No. 22, pp. 199-215.
 41. http://jurareview.ro/chapters/get_chapter/123
 42. Toutakhane, A. M., & Mofareh, M. (2016). Investigation and evaluation of spatial patterns in Tabriz parks using landscape metrics, Journal of Urban and Environmental Engineering, Vol. 10, No. 2, pp. 263-269. https://doi.org/10.4090/juee.2016.v10n2.263-269
 43. Vanolo, A. (2015). The image of the creative city, eight years later: Turin, urban branding and the economic crisis taboo, Cities, No. 46, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.04.004
 44. Yari Qoli, V., Ahdanjad Roshti, M. & Sajjadi, J. (2017). Examining the place of the concept of urban livability in the urban development plan (Study example: Zanjan City Master Plan), Geography (Journal of the Iranian Geographical Association), Vol.16, No.59, pp. 106-93. [Persian].
 45. Yu, C.-E. and R. Sun (2019). The role of Instagram in the UNESCO's creative city of gastronomy: A case study of Macau, Tourism Management, No. 75, pp. 257-268.