سنجش تعیین کننده های اصلی وفاداری در گردشگری روستایی / مطالعه روستایی: روستاه ای دهستان گلیجان، تنکابن

نویسنده

مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، ایران.

چکیده

روستاها با توجه به ماهیت متفاوت کارکردی خود نیبت به فضاهای شهری پیوسته مورد توجه شهرنشینان قرار داشته است در مراحل اولیه رشد گردشگری روستاها جاذبه های طبیعی بیشتر مورد توجه گردشگران قرار می گرفت، اما در وفاداری آنان عواملی مانند تصویر مقصد، اعتماد، تعهد، انگیزه، وابستگی به مکان، کیفیت درک شده مقصد و رضایتمندی از عملکرد مقصد تاثیرگذار است. نواحی روستایی دهستانگلیجان در بخش مرکزی شهرستان تنکابن با برخورداری از تیپ های خاص روستایی اعم از روستاهای ساحلی، دشتی، جلگه-ای، جنگلی و کوهستانی و نیز برخورداری از تنوع مزارع و باغات، آب و هوای خوب، مناظر بکر پیوسته مورد توجه گردشگران قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، هم تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل و به لحاظ هدف کاربردی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و پرسشنامه گردشگران تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق را گردشگرانی تشکیل می دهند که در سال 1394 از نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه دیدن کرده اند. اطلاعات جمع آوری شده بر استفاده از نرم افزار آماری spss مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رضایتمندی بیشترین تاثیر را در وفاداری گردشگران دارد (0.613)، همچنین نتایج نشان می دهد که وابستگی به مقصد با بتای (0.578) در رتبه دوم تاثیرگذاری در میزان وفاداری گردشگران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the main determinants of loyalty in rural tourism / rural study: the villages of Glijan Dehistan, Tenkabon

نویسنده [English]

  • M . Ramezanzadelesbooi
Tourism Management, Mazandaran University, Iran.
چکیده [English]

Due to the different functional nature of the villages, they are connected to the urban spaces and have attracted the attention of the city dwellers in the early stages of the development of rural tourism. , dependence on the place, the perceived quality of the destination and satisfaction with the performance of the destination are influential. The rural areas of Dehstanglijan in the central part of Tankabon city, with special types of villages such as coastal, plain, plain, forest and mountain villages, as well as having a variety of fields and gardens, good weather, and pristine landscapes, are constantly attracting the attention of tourists. has it. The main goal of this research is to analyze the factors affecting the satisfaction and loyalty of tourists. The research method is descriptive and analytical and practical in terms of purpose. The information needed for the research was prepared based on library sources and tourists' questionnaire. The statistical population of the research consists of tourists who visited the rural areas of the studied region in 2014. The collected data has been processed using spss statistical software. The results show that satisfaction has the greatest impact on tourists' loyalty (0.613), also the results show that dependence on the destination with beta (0.578) has the second most impact on tourists' loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • loyalty
  • satisfaction
  • Glijan village
  • Tankabon city