ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

تهران یکی از 10 کلانشهر توسعه نیافته در بین 124 کلانشهر موجود در جهان است که با مشکلات متعددی از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی آب، مشکلات ترافیکی، کمبود مسکن، از بین رفتن و تخریب محیط زیست و تنوع زیستی موجود، آسیب پذیری در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی از قبیل زلزله، رانش، سیل، کمبود خدمات، سرانه ها، تاسیسات و تجهیزات شهری، فقر و نابهنجاری و... مواجه است.
ایجاد شاخص های ارزیابی و بکارگیری روشی کارا به منظور دستیابی به آرمان توسعه پایدار جزو نیازهای اساسی و ضروری شهرهای امروزی ایران است. در حال حاضر حدود 440 شاخص برای ارزیابی و سنجش پایداری در دنیا وجود دارد. از بین این شاخص ها تعداد اندکی را بخاطر محدودیت در موجودیت داده ها و اطلاعات در کشور ایران می توان بکار گرفت. این مقاله قصد دارد با انتخاب شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، شاخص هائی را برای ارزیابی پایداری شهر در بعد اجتماعی بیان دارد. پس از جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز، اطلاعات موجود برای هر شاخص بی مقیاس گردید سپس با استفاده از منطق فازی و استدلال ممدانی به بررسی وضعیت و سنجش پایداری شهری در بین مناطق شهر تهران پرداخته شد. نهایتا شاخص نهایی پایداری با استفاده از منطق فازی محاسبه شد. نتایج حاکی از نابرابری در پایداری اجتماعی در بین مناطق شهر تهران است. در بین مناطق شهرداری تهران مناطق 1، 2 و 14 از وضعیت مطلوبی نسبت به سایر مناطق بر اساس شاخص های انتخاب شده دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of social sustainability using fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • iraj tumori 1
  • rahmatallah farhodi 2
  • mohammad taghi rahnamaee 2
  • mehdi gharakhlo 2
1 Tabriz University
2 University of Tehran
چکیده [English]

Tehran is one of the 10 undeveloped metropolises among the 124 existing metropolises in the world, with many problems such as
air pollution, noise pollution, water pollution, traffic problems, lack of housing, loss and destruction of the environment
and existing biodiversity, vulnerability It faces unexpected natural events such as earthquakes, landslides, floods, lack of
services, per capita, urban facilities and equipment, poverty and abnormality, etc.
Creating evaluation indicators and using an effective method in order to achieve the goal of sustainable development is one
of the basic and essential needs of today's cities in Iran. Among the regions of Tehran municipality, regions 1, 2 and 14
have a favorable situation compared to other regions based on the selected indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban development
  • sustainability indicators
  • social sustainability
  • fuzzy logic
  • Tehran