تحلیل هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه (مطالعه موردی کشوره ای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

..

چکیده

 
امروزه حاکمیت و مدیریت بر منابع آبی، علی الخصوص منابع آبی مشترک بین کشورها در ارتباط با برنامه های توسعه آنها و یا بکارگیری آن در سایر بخش ها، مورد توجه ژئوپلیتیست ها، سیاست گذاران و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد. ماهیت سیال آب حل مسائل پیرامون آن را در بین واحدهای سیاسی از جمله دولتها را بسیار دشوار، پیچیده و چند بعدی نموده است بر همین اساس، با توجه به پیچیدگی هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه چهار فرضیه طرح و به روش های علی، تاریخی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت، هر کدام از فرضیه ها در مورد کشورهای مورد مطالعه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته، سپس نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد گردید.
نتایج این طرح پژوهشی نشان داد، در هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه به دلیل پیچیدگی شرایط کشورها، تعدد عوامل تاثیرگذار در هیدروپلیتیک، شرایط خاص هر کدام از کشورها و نیز شرایط خاص در هر کدام از منابع آبی نمی توان از شیوه واحدی برای پیگیری مسائل منابع آبی مشترک استفاده کرد و لذا به تعداد منابع آبی مشترک، راه حل تدبیر شده نیاز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydropolitical analysis of Iran and neighboring countries (case study of Iraq, Turkey, Azerbaijan, Nakhchivan and Armenia)

نویسنده [English]

  • Asadollah Heydari
..
چکیده [English]

According to the hydropolitical complexity of Iran and neighboring countries, four hypotheses were proposed and analyzed, and
finally, each of the hypotheses about the studied countries was examined separately, then conclusions and suggestions were
presented.The results of this research project showed that in the hydropolitics of Iran and neighboring countries, due to
the complexity of the conditions of the countries, the multiplicity of influencing factors in the hydropolitics, the special
conditions of each of the countries, as well as the special conditions of each of the water resources, it is not possible
to use a single method to follow up the resource issues. He used common water and therefore the number of common water
resources, the devised solution is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydropolitics
  • neighboring countries
  • Iran
  • water and agreement