سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ...

2 ..

چکیده

 
یکی از چالش های فراروی برنامه ریزی مدیریت مطلوب شهری و منطقه ای در راستای شهر و منطقه پایدار عدم تعادل و توازن در میزان توسعه پایدار شهرهای استقرار یافته در منطقه است. هدف از مقاله حاضر سنجش و تحلیل میزان توسعه پایدارشهری در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- بهداشتی شهرهای استان آذربایجان شرقی به منظور تبیین سطوح متفاوت پایداری است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل ترکیبی Topsis-AHP، ضریب آنتروپی، ضریب پراکندگی، نرم افزارArc GIS وSPSS است. داده ها و اطلاعات موردبررسی و تحلیل شامل30 شاخص است. مهمترین یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر تبریز با دارا بودن 1378935 نفر و57.91 درصد از جمعیت شهری استان آذربایجان شرقی از لحاظ ساختارهای مورد بررسی گرفته در سطح توسعه پایدار خیلی بالا قرار گرفته است. شهرهای مراغه، میانه، مرند و سراب با دارا بودن 9.75 در صد از جمعیت شهری استان در سطح توسعه بالا قرار گرفته اند. گروه سوم شهرها که شامل شهرهای بناب، اهر، جلفا، صوفیان و ممقان با دارا بودن با 20.18 درصد در سطح متوسط توسعه یافتگی قرار گرفتند.مابقی شهرها که 62 درصد از تعداد شهرها و فقط 7.29 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند در سطوح پایین توسعه یافتگی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- بهداشتی قرار دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین توسعه شاخص های تلفیقی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی- بهداشتی شهرهای استان آذربایجان شرقی و تعداد جمعیت این شهرها برابر991.0با سطح اطمینان 99 درصد بوده و بنابراین یافته ها بیانگر توسعه شهرهای با جمعیت بیشتر و توسعه کمتر شهرهای کوچک و با جمعیت اندک است. لذا می توان نتیجه گرفت که این نتایج بیانگر آن است به لحاظ توسعه کلی الگوی فضای ناحیه ای در پهنه استان الگوی مرکز – پیرامون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the level of development of the economic-social structures of the cities of East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • rahim sarvar 1
  • Asghar Rashidi Ebrahim Hessari 2
1 ...
2 ...
چکیده [English]

The purpose of this article is to measure and analyze the amount of sustainable urban development in the economic-social and
cultural-health structures of the cities of East Azerbaijan province in order to explain the different levels of
sustainability. The most important findings of the research show that the city of Tabriz, with 1,378,935 people and
57.91% of the urban population of East Azarbaijan province, is at a very high level of sustainable development in terms
of the structures examined. The cities of Maragheh, Mianeh, Marand and Sarab are at a high level of development with 9.75
percent of the urban population of the province. The third group of cities, which includes the cities of Benab, Ahar, Jolfa,
Sufian and Mamqan, with 20.18%, were placed at the medium level of development.


The rest of the cities, which include 62% of the number of cities and only 7.29% of the urban population of the province,
are at low levels of development in economic-social and cultural-health structures. Also, the findings of the research
show that the correlation coefficient calculated between the development of integrated indicators of economic-social and
cultural-health structures of the cities of East Azarbaijan province and the population of these cities is equal to 991.0
with a confidence level of 99%, and therefore the findings indicate the development of cities with More population and less
development are small and sparsely populated cities. Therefore, it can be concluded that these results indicate that in
terms of the overall development of the regional space pattern in the province, it is a center-periphery pattern.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • economic structure
  • social structure
  • cultural structure
  • health
  • East Azerbaijan
  • Topsis model
  • AHP