دیپلماسی گردشگری و تاثیر آن بر همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه خلیج فارس

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

دیپلماسی گردشگری به نقش گردشگری در ایجاد صلح و دوستی، امنیت، تعامل و همکاری میان کشورهای منطقه خلیج فارس، رونق اقتصادی و افزایش درآمد، خنثی کننده تبلیغات منفی خارجی و جایگاه دولتها در دستیابی به این اهداف اشاره دارد. امروزه مرزهای سنتی دنیای در حال کمرنگ شدن است و در فضاهای احساسی و ذهنی ما، مرزهای جدیدی در حال شکل گیری است. علاوه بر انواع مختلفی از دیپلماسی، همچون دیپلماسی رسمی، عمومی، اقتصادی، تجاری، بازرگانی و غیره که مطرح است، امروزه از نوع جدیدی دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی گردشگری یاد می شود. گردشگری علاوه بر اینکه نیازمند دیپلماسی عمومی است، خود می تواند به عنوان ابزار و مولفه ای جهت بهبود دیپلماسی عمومی و همگرایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین کشورها تبدیل شود.
منطقه خلیج فارس شامل هشت واحد سیاسی، از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فردی در جهان برخوردار است. نقاط مشترک و همگرایی بین کشورهای منطقه همچون اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی، نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای قومی و منافع اقتصادی بسیار بیشتر و پررنگ تر از نقاط اختلاف و واگرایی بین آنهاست و این اشتراکات زمینه های همگرایی و همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه همکاری در زمینه ی گردشگری، امنیت، بهداشت و محیط زیست را هموارتر می کند. پژوهش حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مکتوبات و نیز با مطالعه مبانی و مفاهیم پایه و تحلیل آنها، به موضوع دیپلماسی گردشگری و تاثیر آن بر همگرایی کشورهای منطقه خلیج فارس پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism diplomacy and its impact on cooperation and convergence among countries in the Persian Gulf region

نویسندگان [English]

  • R. Afzali
  • A. Ahmadi
  • M. Vasegh
  • M. Jahanian
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism diplomacy refers to the role of tourism in creating peace and friendship, security, interaction and cooperation among the countries of the Persian Gulf region, economic prosperity and increasing income, neutralizing negative foreign publicity and the position of governments in achieving these goals. Today, the traditional boundaries of the world are fading and new boundaries are being formed in our emotional and mental spaces. In addition to various types of diplomacy, such as official diplomacy, public diplomacy, economic diplomacy, commercial diplomacy, etc., nowadays a new type of diplomacy is referred to as tourism diplomacy. In addition to requiring public diplomacy, tourism itself can become a tool and component to improve public diplomacy and economic, social and political convergence between countries.
The Persian Gulf region, including eight political units, has a unique geopolitical position in the world. The common points and convergence between the countries of the region such as cultural, historical, religious commonalities, geographical proximity, ethnic ties and economic interests are much more and bolder than the points of difference and divergence between them, and these commonalities are the areas of convergence and cooperation between the countries of the region, especially cooperation in It makes the field of tourism, security, health and environment smoother. The current research has addressed the issue of tourism diplomacy and its impact on the convergence of Persian Gulf countries with a descriptive and analytical method and by referring to documents and letters as well as by studying the basics and basic concepts and analyzing them.