اثرات احداث سد بر هیدرودینامیک و تغییرات بستر رودخانه میناب

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشگاه هرمزگان، ایران.

چکیده

با احداث سد میزان تولید، ذخیره و حمل رسوب در سیستم تغییر نموده که این امر موجب تغییر فرسایش و در نتیجه تغییر مورفولوژی کانال در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می گردد. این امر همچنین موجب تغییر خصائص مورفولوژیکی کف بستر و دیواره و در نتیجه انتقال میزان آب و بالطبع افت و بالاآمدگی بستر و گسترش مناطق سیلگیر در پیرامون رودخانه می گردد، که می توان تمام موارد فوق را برآیند تحولات ریخت شناسی و مورفولوژیکی به حساب آورد.
در این راستا از منابع اسنادی موجود، نمونه گیری از رسوبات کف بستر(30نمونه رسوبی) و آزمایش دانه سنجی و میکروسکوبی آنها، نقشه ها، نرم افزارهای رایانه ای و به ویژه بررسی های میدانی استفاده شده است و نتایج بررسی به صورت روابط ریاضی ارائه گردید.
نتایج بیانگر این می باشد که با احداث سد میناب و تغیر رژیم آبی رودخانه، منجر به تغییرات زیاد در وضعیت رسوب از نظر نوع و مقدار شده است. این تغییرات، عملکرد فرسایشی رودخانه میناب را تغییر داده و حاصل آن تحول ریخت شناسی رودخانه (نیمرخ طولی و عرضی، الگو و پلان رود) بوده است.

عنوان مقاله [English]

Effects of dam construction on hydrodynamics and bed changes of Minab river

نویسندگان [English]

  • M. Hosseinzade 1
  • A. Nohegra 2
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Hormozgan University, Iran.
چکیده [English]

With the construction of the dam, the amount of production, storage and transportation of sediment in the system has changed, which causes changes in erosion and as a result changes in the morphology of the channel in short and long term periods. This also changes the morphological characteristics of the bottom of the bed and the wall, and as a result of the transfer of the amount of water, and of course, the rise and fall of the bed and the expansion of the flooded areas around the river, which can be considered as the result of morphological and morphological changes.
In this regard, the available documentary sources, sampling of bed sediments (30 sediment samples) and their grain measurement and microscopy tests, maps, computer software and especially field surveys have been used and the survey results are presented in the form of mathematical relations. became
The results show that with the construction of the Minab dam and the change in the water regime of the river, it has led to many changes in the state of sediment in terms of type and quantity. These changes have changed the erosive performance of the Minab River and the result has been the morphological transformation of the river (longitudinal and transverse dimensions, pattern and plan of the river).