مؤلفه‌های اثر گذار ژئوپلیتیک بر نقض موضع بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول ( 1914- 1918)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

با شروع جنگ جهانی اول در اروپا به تدریج دامنه این جنگ به سایر نقاط جهان از جمله آسیا و ایران سرایت نمود و ایران در مقام یک کشور بی طرف به اندازۀ کشورهای درگیر در جنگ و حتی بیشتر از آنها دچار آسیب گردید. این در حالی بود که علی رغم اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول دول متخاصم چندان به این موضع سیاسی ایران توجه ننمودند. تاکنون مطالعات متعدد سیاسی- تاریخی در مورد علل عدم رعایت موضع بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول صورت گرفته است. لیکن در این مطالعات کمتر به مقتضیات ژئوپلیتیک نادیده گرفتن بی‌طرفی ایران توسط دول متخاصم و دسته بندی موضوعی آن ذیل مفهوم ژئوپلیتیک پرداخته شده است. مضمون اصلی مطالعات ژئوپلیتیک کلاسیک مشتمل بر مطالعۀ تأثیر جغرافیا در ابعاد طبیعی و انسانی در رفتار سیاسی کشورها در روابط بین الملل بوده است. در این پژوهش کوشش گردیده با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی علل ناکارآمدی سیاست بی طرفی ایران در چارچوب موضوعات ژئوانرژی، ژئوکالچر و مقتضیات مربوط به جایگاه ژئواستراتژیک مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق بیان‌گر آن است که مؤلفه قرارگیری ایران در کنار برخی از دولت های حاضر در جنگ به مثابه یک عامل ژئواستراتژیک و وجود ذخایر نفتی در جنوب غرب ایران به مثابه یک عامل ژئوانرژی از جمله مهمترین مولفه‌های سرایت جنگ جهانی اول به کشور ایران بود. همچنین استفاده ابزاری قدرت‌های حاضر در جنگ از اعتقادات اسلامی و مولفه‌های ملی‌گرایی مردم ایران به مثابه یک سیاست ژئوکالچری؛ سبب گردید دامنه این جنگ به درون قلمرو ایران نیز سرایت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conformation of Geopolitical Components Effective on the Violation of Iran's Neutral Position in the World War(I) (1914-1918)

نویسنده [English]

 • Ehsan Lashgari Tafreshi
Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • "World War(I)"
 • "Geopolitics"
 • "Neutrality"
 • "Iran"
 1. آبراهامیان، یرواند ( 1379). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
 2. آوری، پیتر (1373). تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض قاجاریه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: چاپخانه مصفا.
 3. اتابکی، تورج (1387). ایران و جنگ جهانی اول؛ میدان نبرد قدرت‌های بزرگ، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس.
 4. اتوتایل ژیروید؛ دالبی، سیمون و پاول، روتلج (1380). اندیشه‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.
 5. اشرف، احمد (1359). موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران: انتشارات زمینه.
 6. باست، الیور (1377). آلمانی‌ها در ایران، ترجمه حسین بنی احمد، تهران: انتشارات شیرازه.
 7. بزرگمهری، مجید ( 1386). تاریخ روابط بین الملل 1870- 1945، تهران: انتشارات سمت.
 8. بهار، محمدتقی (1379). تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 9. بیات، کاوه ( 1369). ایران و جنگ جهانی اول: اسناد وزارت امورخارجه ایران، تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.
 10. تیلور، الن جان (1391). جنگ جهانی اول، ترجمه بهرام فرداد امینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 11. جوادی، محمدجعفر و موسوی، لیلا ( 1391). رویکرد کارگزار محور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول، فصلنامه سیاست، دوره 44، شمارۀ 1، صص 118- 101.
 12. حافظ نیا، محمدرضا ( 1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
 13. حافظ نیا، محمدرضا ( 1381). جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 14. حیدری، غلامحسن (1384). ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 1، شمارۀ 1، صص 116-93.
 15. رعنایی، شهین ( 1396). بررسی تأثیرات جنگ جهانی اول بر ساختارهای اجتماعی مناطق غرب ایران، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، دوره 9، شمارۀ 3، صص 32 -19.
 16. رنجبر، محمدعلی و نوبخت، فرهاد (1397). تحلیلی بر نگرانی روس‌ها از نفوذ آلمان در ایران در نگ جهانی اول از منظر روزنامۀ آچیق سوز، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، دوره 2، شمارۀ 3، صص 100- 81.
 17. رنوون، پیر ( 1369). جنگ جهانی اول، ترجمه عباس آگاهی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 18. زرقانی، هادی و احمدی، ابراهیم ( 1398). انگارۀ دولت ملی در بینش ژئوپلیتیک پسامدرن، فصلنامه جغرافیا، دوره 17، شمارۀ 61، صص 53- 38.
 19. سپهر، احمدعلی ( 1399). ایران در جنگ بزرگ(1914- 1918)، تهران: انتشارات بهزاد.
 20. سیف، احمد (1390). بحران در استبدادسالاری ایران، تهران: آمه.
 21. قوام، سیدعبدالعلی ( 1388). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
 22. طباطبایی، عباس؛ زارعی، بهادر ؛ کامران، حسن و احمدی، سیدعباس (1401). بررسی روند شکل‌گیری هویت ملی در ایران از منظر قلمروخواهی، فصلنامه جغرافیا، سال 20، شمارۀ 72، صص 36- 19.
 23. کاتب، ابوالفضل و احمدی، سیروس (1393). نظریه آیکونوگرافی و روند جداسازی سرزمین‌های ایرانی در قرن نوزدهم، فصلنامه مطالعات ملی، سال 15، شمارۀ 2، صص 3-24.
 24. کاتوزیان، محمدعلی (1381). تضاد دولت و ملت در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشرنی
 25. کاتوزیان، محمدعلی ( 1379). تاریخ انقلاب مشروطیت، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 26. کسروی، احمد ( 1387). تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 27. کمالی، حبیب اله (1390). نقض بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول و پیامدهای آن، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال 4، شمارۀ 14، صص127- 150.
 28. کندی، پل (1385). پیدایش و فروپاشی قدرت‌های بزرگ، ترجمه عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 29. مابرلی، جیمز (1369). عملیات در ایران؛ جنگ جهانی اول( 1914- 1919)، ترجمه کاوه بیات، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی رسا.
 30. مجتهدزاده، پیروز (1380). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
 31. مجد، محمدقلی (1390). انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول، ترجمه مصطفی امیری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
 32. مرشایمر، جان ( 1388). تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه.
 33. مستوفی، عبداله (1387). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه، جلد سوم، تهران: انتشارات زوار.
 34. ملائی توانی‌، علیرضا ( ۱۳۷۸). ایران‌ و دولت‌ ملی‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول، تهران‌: انتشارات مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 35. میروشنیکف، لی یوف ( 1357). ایران در جنگ جهانی اول، ترجمه دخانیاتی، تهران: انتشارات فرزانه.
 36. میرحیدر، دره؛ بدیعی، مرجان و ذکی، یاشار و میراحمدی، فاطمه سادات (1393). معمای بنیانگذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو، فصلنامه جغرافیا، سال 12، شمارۀ 40، صص 47- 70.
 37. نقیب زاده، احمد (1383). تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، از پیمان وستفالی تا امروز، تهران: انتشارات قومس.
 38. نقیب زاده، احمد ( 1369). تحولات روابط بین الملل از کنگرۀ وین تا امروز، تهران: نشر قومس
 39. نقیب زاده، احمد ( 1368). نگاهی به تاریخ روابط بین الملل از سال 1870 تا 1945، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 40. ولایتی، علی اکبر (1370). تاریخ روابط خارجی ایران؛ دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
 41. همتی، یوسف ؛ امیری، علی و عباسی، حامد ( 1399). نقش آب های سطحی در عملیات های دفاع مقدس، فصلنامه جغرافیا، سال 18، شمارۀ 67، صص 142- 165.
 42. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ( 1369). تاریخ روابط خارجی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.   
 43. یرگین، دانیل ( 1376). نفت ایران از آغاز تا جنگ خلیج فارس؛ ترجمه ابراهیم صادق نیا، تهران: انتشارات هیرمند.
 44. Abrahamian, E. (1998). Iran between two revolutions, Translated by Ahmad Gol Mohammadi, Ibrahim Fatahi,Tehran: Nye publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3592139&pageStatus=1&sort
 45. Ashraf, A. (1980). Historical obstacles to the development of capitalism in Iran: Qajar era, Tehran: Zameneh Publisher. [Persian].  https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=886804&pageStatus=1&sortK
 46. Atabaki, T. (2008). Iran and the first world way: The battlefield of great powers, Translated by Mehdi Hagheghatkhah Tehran: Ghoghnous Publisher. [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1249009&pageStatus=0&sort
 47. Avery, P. (1994). Contemporary history of Iran from the establishment to extinction of Qajar dynasty, Translated by Mohammad Rafeei, Tehran: Mosafa Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=544167&pageStatus=0
 48. Bahar, M, T. (2000). Brief history of political parties in Iran, Tehran: Amirkabir Publisher.[Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=582012&pageStatus=1&sortK
 49. Bast, O. (1998). Les allemands en perse pendant la première guerre mondiale: d'après les sources diplomatiques françaises, Translated by Hussein Bani-Ahmad, Tehran: Sherazeh Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=562760&pageStatus=1&sortK
 50. Bayat, K. (1990). Iran and the first world war documents of the Ministry of Interior, Tehran: National Documents organization of Iran press. [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=577255&pageStatus=1&sortK
 51. Bozorgmehri, M. (2007). History of international relations, Tehran: Samt Publisher. [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5610762&pageStatus=1&sort
 52. Dougherty, J & Pfaltzgraf, R. (1971). Contending theories of international relation, New York: Harper and Row. https://www.amazon.com/Contending-Theories-International-Relations-Comprehensive/dp/0321048318
 53. Dowed, D. (2000). Capitalism and its economics: A critical history, London: Pluto Press. https://www.amazon.com/Capitalism-Its-Economics-Critical-History/dp/0745322794
 54. Ghavam, A. (2009). Principles of foreign policy and international politics, Tehran: Samt Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1798980&pageStatus
 55. Hafeznia, M, R. (2006). Principles and concepts of geopolitics, Mashhad: Papoli Publisher.[Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=790907&pageStatus=1&sortK
 56. Hafeznia, M, R. (2002). Political Geography of Iran, Tehran: Samt Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=662584&pageStatus=1&sortK
 57. Hamilton, (2003). The Origins of World war I, Cambridge: Cambridge university press. https://www.amazon.com/Origins-World-War-I/dp/0521102189
 58. Hemati, Y. & Amiri, A. & Abasi, H. (2020). The role of surface water in sacred defense operations, Geographical Journal, Vol 18, No. 67, PP 142- 165. [Persian].https://mag.iga.ir/article_245477.html
 59. Heydari, G. (2005). Cultural geopolitics or Geo- Culture, Geopolitics, Vol 1, No.1, Pp 93- 116. [Persian].https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/250175
 60. Holsti, K, J. (1981). International Politics: A framework for analysis, New Delhi: Prentice hall of India. https://www.amazon.com/International-Politics-Framework-Analysis-7th/dp/0130977756
 61. Hoshang-Mahdavi, A. (1990). The history of Iran's foreign relations, Tehran: Amirkabir. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1662391&pageStatus=
 62. Javadi, M, J & Mosavi, L. (2012). Agent-centric approach and Iranian diplomacy in World war(I), Journal of Politics, Vol 44, No.1, Pp 101- 118. [Persian].https://jpq.ut.ac.ir/article_51767.html
 63. Kamali, H. (2011). Iran's violation of neutrality in the First World War and its cosequences, Journal of Political Studies, Vol 4, No. 14, Pp 127- 150. [Persian].https://www.noormags.ir/view/ar/articlepage/60999/138/text
 64. Kasravi, A. (2009). Eighteen-year history of Azerbaijan, Tehran: Amir-Kabir Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=677238&pageStatus=0&sortK
 65. Kateb, A. & Ahmadi, S. (2014). iconography theory and the separation process of Iranian territories in the 19th century, Journal of National Studies, Vol 15, No. 2, Pp 3- 24. [Persian]. http://rjnsq.sinaweb.net/article_97265.html
 66. Katouzeyan, M. (2002). Conflict between the state and the nation in Iran, Translated by Alireza Tayeb, Tehran: Ghoumes, Tehran: Nye Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=624606&pageStatus=0
 67. Katouzeyan, M.A. (2000). History of the constitutional revolution, Tehran: Publishing company Press. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=604738&pageStatus=1&sortK
 68. Kennedy, P. (2006). The Rise and fall of the great powers: economic change and military conflict, from 1500 to 2000, Translated by Abdoreza Ghofrani, Tehran: Etlaat publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=552188&pageStatus=0&sortK
 69. Keylor, W. (1996). The twentieth century world, Oxford: Oxford university press. https://www.amazon.com/Twentieth-Century-World-International-History/dp/0195136810
 70. Majd, M, G. (2011). Persia in World War I and its conquest by Great Britain, Translated by Mostafa Amiri, Tehran: Institute of Political Studies and Research Press. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2270377&pageStatus=
 71. Mearsheimer, J. (2009). The tragedy of great power politics, Translated by Gholamali Chegeni- Zadeh, Tehran: Political and International Studies office of Foreign Affairs Ministry, [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1943681&pageStatus=
 72. Mirhydar, D & Badei, M & Zaki, Y & Mirahmadi, F. (2014). Mystery of political geography establishment, Ratzel or Torgo, Geographical Journal, Vol 12, No. 40, Pp 47- 70. [Persian].https://mag.iga.ir/article_701410.html
 73. Miroshnikov, L. (1979). Iran in World War I, Translated by Dokhaneyati, Isfahan: Farzaneh Publications.[Persian].https://opac.nlai.ir/opac prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=865402&pageStatus=0
 74. Moberly, F, J. (1990). Operations in Persia, world war I, 1914 – 1919, Translated by Kaveh Bayat, Tehran: Rasa Cultural Institution Press. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=941455&pageStatus=0&
 75. Mojtahedzadeh, P. (2001). Political Geography and Geopolitics, Tehran: Samt Press. [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=663293&pageStatus=0
 76. Molaei Tavani, A. (1999). Iran and the national government during the First World War, Tehran: Iranian Contemporary History Studies Publications. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=706492&pageStatus=1&sortK
 77. Mostofi, A. (2008). My biography or the social and administrative history of the Qajar period, Vol. III, Tehran: Zavvar Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=7645513&pageStatus=
 78. Naghebzadeh, A. (2014). History of diplomacy and international relations, From the Treaty of Westphalia until today, Tehran: Ghomes Publication. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1955175&pageStatus=0&sort
 79. Naghebzadeh, A. (1990). Developments of international relations from the Vienna Congress to today, Tehran: Ghomes Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=590060&pageStatus=1
 80. Naghebzadeh, A. (1989). A look at the history of international relations, Tehran: Tehran University Press. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1892491&pageStatus0
 81. Olson, J. (1984). Anglo- Iranian Relations during world war I, London: Gains brought house.https://www.amazon.com/Anglo-Iranian-Relations-During-World-War/dp/0714631787
 82. O'Tuathail, G & Dalby, S & Routledge, P. (2001). The geopolitics thoughts in twentieth Century, Translated by Mohammad-Reza Hafeznia & Hashem Sharghi, Tehran: Political and International Studies office of Foreign Affairs Ministry, [Persian]. https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=642650&pageStatus=1&sortK
 83. Pordeli, Mohammadreza & Abavysani, M & Mollahshahi, M & Sanchooli, D. (2017). A Study of the Causes of Famine in Iran during World War I, Review of European Studies; Vol. 9, No. 2, Pp 296- 300. https://www.researchgate.net/publication/317075598_A_Study_of_the_Causes_of_Famine_in_Iran_during_World_War_I
 84. Ranaei, S. (2017). Investigating the First World war effects on western regions social structures of Iran, Journal of Historical Researches, Vol 9, No. 3, Pp 19- 32. [Persian].https://journals.ui.ac.ir/article_21780.html
 85. Ranjbar, M & Nobakht, F. (2018). Analysis of the Russians' concern about Germany's influence in Iran during the First World War from the Achiq Soz newspaper perspective, Journal of War Historical Studies Journal, Vol 2, No. 3, Pp 81- 100. [Persian]. https://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33990.html?lang=fa
 86. Renouvin, P. (1990). ‎La premiere Guerre mondiale, Translated by Abbas Agahi, Mashhad: Astan_ Ghodse Razavi Press. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=572522&pageStatus=1&sortK
 87. Sepehr, A. (2020). Iran in the Great War: 1914-1918, Tehran: Behzad Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=540312&pageStatus=1&sortK
 88. Seyf, A. (2011). Crisis in despotism: The Constitutional Revolution of Iran, Tehran: Ammeh. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1569005&pageStatus=0
 89. Tabatabaei, A & Zarei, A & Kamran, H & Ahmadi, A. (2021). Investigating the process of national identity formation in Iran from the territorialism perspective, Geographical Journal, Vol 20, No.72, Pp 19- 36. [Persian].http://ensani.ir/fa/article/504090
 90. Taylor, A. (2012). The First world war: an illustrated history, Translated by Fardad Ahmadi, Tehran: Scientific and Cultural Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=553119&pageStatus=1
 91. Velayati, A.A. (1991). History of Iran's foreign relations, The era of Naseruddin Shah and Mozafaruddin Shah, Tehran: Political and International Studies office of Foreign Affairs Ministry. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=493572&pageStatus=1&sortK
 92. Yergin, D. (1997). Iran's oil from the beginning to the Persian Gulf War, Translated by Ibrahim Sadeghi-nia, Tehran: Hermand Publisher. [Persian].https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=543193&pageStatus=1Zarghani, H. & Ahmadi, I. (2019). The concept of national government in postmodern geopolitics, Geographical Journal, Vol 17, No. 61, Pp 38- 53. [Persian].https://mag.iga.ir/article_246993.html
 93.