مولفه های تبیین کننده فقر در شهر اسفراین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد، دانشگاه یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، جغرافیای و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

فقر پدیده‌ای است با ماهیت چندبعدی،که علاوه بر دلالت بر مفهوم کمبود عوامل اقتصادی، شامل نبود فرصت‌ها، دسترسی نداشتن به خدمات اجتماعی یا محرومیت از آن‌ها و دیگر محرومیت‌های اجتماعی نیز می‌شود. فقر از جمله پدیده‌هایی است، که طی دهه‌های اخیر در مراکز شهری مهم‌ترین معضل اجتماعی اقتصادی محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در شهر اسفراین می‌باشد و سعی بر آن شد تا الگوی فضایی فقر شهری در شهر اسفراین موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، پژوهشی توصیفی تحلیلی بوده و از حیث روش‌شناسی پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1395 بهره گرفته‌شده است. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل لکه‌های داغ، آماره موران و شاخص میانگین مرکزی استفاده گردیده است. بنابر نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیشترین پهنه در این شهرستان را پهنه فقیر تشکیل می‌دهد که شامل 395 بلوک، 26813 نفر جمعیت، 7862 نفر خانوار و 390/227 مساحت می‌باشد. همچنین پهنه مرفه 128 بلوک، 1880 نفر جمعیت، 560 خانوار و 362/167 هکتار مساحت کمترین پهنه را دارا می‌باشد که نشان از غالب بودن مناطق فقیرنشین در شهر اسفراین دارد. به‌طورکلی نتایج حاصل از تحلیل فقر چندبعدی در شهر اسفراین نشان می‌دهد از مجموع جمعیت این شهرستان 51 درصد دارای وضعیت متوسط، 45 درصد فقیر و تنها 4 دارای وضعیت مرفه می‌باشند اختلاف زیاد در بین پهنه‌های فقیر و مرفه و همچنین توزیع خوشه‌ای شاخص فقر شهری نشان‌دهنده وجود شکاف طبقاتی در اسفراین می‌باشد، که لزوم توجه و برنامه‌ریزی در این خصوص جهت برون‌رفت از وضعیت موجود امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Explanatory Components of Urban Poverty in Esfarayen

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Saraei 1
 • Mansooreh Yarahmadi 2
1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Today, poverty is Considered to be one of the most important issues in society, and its elimination from it is a main goal of economic development in each society. The Esfarayen cites is one of the big cities of North Khorasan, Iran, that was constructed in the not-so-distant past from the joining of 19 small villages. In recent years, this city's faced rapid urban population growth.  By the way,  the inability to provide appropriate facilities and services to citizens leds to the formation of slums in these cities.  Some of the problems that indicate unfavorable conditions in Esfarayen city include, unemployment, false employment, violence, and insecurity which have caused many problems in social, economic, physical, and environmental dimensions. So, in this study, the spatial multidimensional poverty index has been studied for Esfarayen City with the goal of planning for a reduction in class gaps and spatial justice.
 
Methodology
The present study is considered descriptive-analytical research in terms of purpose and research methodology. The used data for this studied are included the library resources data and the comprehensive data of the Statistics Center of Iran in 2020. Also, for the data analysis, the ArcMap software has been used. In the first step, the urban poverty research indicators were identified in terms of the economic, physical, and social dimensions. These indicators are detailed in Table 1. After identifying, the indicators were computed  in EXCEL software and drawn in GIS software.  In the second step, the hot spot analysis method was used in ArcGIS software to analyze poverty based on these dimensions. In the third step, the multidimensional urban poverty index was calculated based on the sum of the economic, physical, and social dimensions. The hots spot methods were used for the investigation of multidimensions urban poverty.  Finally in the last step, by converting the data plot of poverty to the raster, the multidimensions urban poverty were divided into three categories of poor, average, and affluent.
 
Results and Discussion
In an investigation of the results of the current study, the hot spot analysis results showed that the hot spots of this city are located along Shahid Keshavarz Boulevard in the east of Esfarayen, which includes neighborhoods 16, 17, 18, 19, 20. Also, most of the cold spots are located in the west and south part of Esfarayen, especially in the  8 and 15 neighborhoods. The results of Moran's analysis showed that the multidimensional urban poverty index in Esfarayen City has a cluster distribution. This cluster distribution indicates the spatial autocorrelation between the indexes.  A study of the major complication for the multidimensional urban poverty index shows that this indicator was located in the border neighborhood including the 18 and 19 neighborhoods, and has an elliptical distribution in the northeast and southwest directions. Finally, the urban poverty zoning results showed that the largest zone in Esfarayen City is the poor zone. this area includes 395 blocks, 26813 population, 7862 households, and 227/390 Hectares areas. Also, a prosperous area with 128 blocks, 1880 population, 560 households, and 167/362 hectares area is the smallest zone of the city.
 
Conclusion
Generally, the multidimensional poverty analysis results for Esfarayen city show that from the total population of this city, 51% are in average status, 45% are in poor status, and 4% are in prosperous status. The significant difference between the populations of poor and affluent areas and also the significant difference between the distribution of urban poverty index clusters indicates in the existence of a class gap in Esfarayen. This issue requires planning to overcome the existing conditions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Poverty
 • Esfarayen
 • Spatial Analysis
 1. انصاری، عصمت؛ فراهانی، حسین و چراغی، مهدی (1399). نقش شهرکهای صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی(ممطاعه موردی دهستان القچین، شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد). فصلنامه جغرافیا، دوره 18، شماره 65، صص. 43-31. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.2.3.0
 2. بزرگوار، علیرضا؛ زیاری، کرامت­اله و تقوایی، مسعود (1396). سنجش مکانی پهنه های فقر شهری در شهرهای جدید( مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد). فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره24، شماره92، صص.27-5. https://doi.org/10.52547/esrj.11.1.152
 3. خلج، سکینه و یوسفی، علی (1393). پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره18، شماره4، صص 70-49. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-1232-en.html
 4. روستایی، شهریور؛ اصغری زمانی، اکبر و زادولی، فاطمه (1397). شناسایی مولفه­های تاثیرگذار بر گستره­ی فقر شهری(مطالعه موردی: محله آخماقیه ی تبریز). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره6، شماره1، صص 111-91. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.232073.709
 5. سرگزی، زهرا؛ محمدی، علیرضا؛ خمر، غلامعلی و ایمانی، بهرام(1400). شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)،مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره11، شماره40، صص. 70-55. https://doi.org/10.30488/gps.2020.182972.3035
 6. مالکی­سونکی، ماه پسند و سرائی، محمد حسین (1399). تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری،فصلنامه جغرافیا، دوره18، شماره65 ، صص.54-44. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.2.4.1
 7. موحد، علی و ولی­نوری، سامان.(1396). تحلیل فقر شهری در کلان شهر تهران 90-1375. فصلنامه جغرافیا، دوره 15، شماره 55،صص.50-37. https://mag.iga.ir/article_253928.html
 8. نیک­پور، عامر؛ سلیمانی، محمد و محمدیاری، بهناز (1400). تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره16، شماره2، صص.352-339. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385968.1400.16.2.10.5
 9. یاراحمدی، منصوره و نیک پور، عامر(1400). تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی،چشم انداز مطالعات شهری و روستایی، دوره2،شماره3،صص.89-74. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173747.1400.2.1.6.2
 10. Alavi, S. A., Shakeri, E. & Grossey, A. (2018). Measuring Spatial Distribution of Urban Poverty Using Decision Making Models in GIS (Case Study: Babylon's 12 Regions), Journal of Geographical Sciences,Vol.14, 28, pp. 181-197. http://dorl.net/dor/20.1001.1.22287736.1400.21.60.16.2
 11. Ansari,E., Farahani, H. & Chiraghi, M. (2019). The role of industrial towns in the economic stability of rural areas (case study of Al-Qachin District, Cheram County, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Provinces), Geography of Journal, Vol. 18, No.65,pp.31-43. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.2.3.0.
 12. Bozorgvar, A., Ziyari, K.A. & Taqwai, Massoud. (2016). Spatial assessment of urban poverty areas in new cities (case study: Hashtgerd new city), Majlis and Strategy Quarterly, Vol. 24, No.92, pp. 5-27. https://doi.org/10.52547/esrj.11.1.152
 13. Castañeda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen, M., Uematsu, H.& Azevedo, J. (2018). A New Profile of the Global Poor, World Development, Elsevier, Vol. 101, PP .250- 267. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.002.
 14. Christiaensen, L. & Kanbur, R. (2017). Secondary towns and poverty reduction: refocusing the urbanization agenda, Annual Review of Resource Economics,Vol. 9,PP. 405-419. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100516-053453.
 15. Duque, J. C., Patino,j.e., Ruis,L.A. ­­& Pardo-Pascual, J.E. (2015). Measuring intra urban poverty using land cover and texture metrics derived from remote sensing data, Landscape and Urban Planning, Vol.135, pp.11-21. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.11.009.
 16. Gustafsson, B. & Sai, D. (2020). Growing into relative income poverty: Urban China, 1988–2013. Social Indicators Research, Vol.147, No.1 ,pp. 73-94. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02155-3
 17. Haizzan, Y. M., Firdaus, R. R., Samsurijan, M. S., Latiff, A. R. A., Singh, P. S. J., Jaafar, M. H. & Vadevelu, K. (2018). Urban Poverty and Housing: Social Work Issues. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,Vol.8, No.9 , pp.1111-1118. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i9/4684.
 18. Hlahla, S., Goebel, A. & Hill, T. R. (2016). Green economy: a strategy to alleviate urban poverty and safeguard the environment? KwaZulu-Natal, South Africa. In Urban Forum ,Vol. 27, No. 1, pp. 113-127. http://dx.doi.org/10.1007/s12132-015-9263-7.
 19. Hussain, T., Abbas, J., Wei, Z. & Nurunnabi, M. (2019). The effect of sustainable urban planning and slum disamenity on the value of neighboring residential property: Application of the hedonic pricing model in rent price appraisal, Sustainability,Vol.11, 4 , 11-44. https://doi.org/10.3390/su11041144.
 20. Joseph, M. L., Chaskin, R. J. & Webber, H. S. (2007). The Theoretical Basis for Addressing Poverty Through Mixed Income Development, Urban Affairs Review, Vol. 42, No. 3, PP. 369-409. https://doi.org/10.1177/1078087406294043.
 21. Khalaj, S. & Yousefi, A. (2015). Mapping the Incidence and Intensity of Multidimensional Poverty in Iran Urban and Rural Areas, MJSP, Vol. 18, No. 4, pp. 49-70. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-1232-en.html
 22. Maliki-Sunki, M. & Saraei, M. Hossein. (2019). An analysis on the measurement of the relative poverty line in Chaharmahal Bakhtiari province, Geography o Journal, Vol. 18, No. 65, pp. 44-54. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.2.4.1
 23. Mcloughlin, C. (2014). Political economy analysis: topic guide (2nd Ed.). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.  http://www.gsdrc.org/docs/open/PEA.pdf.
 24. Montgomery, M. (2009). Urban Poverty and Health in developing Countries, Population Reference Bureau,Vol. 64, No. 2, pp.1-18. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.002.
 25. Movahed, A.& Wali-Nouri, Saman. (2016). Analysis of urban poverty in the metropolis of Tehran, 1375-90. Geography Of Journal, Vol 15, No 55, pp. 37-50. https://mag.iga.ir/article_253928.html
 26. Nikpour, A., Soleimani, M. & Mohammadyari, B. (2021). Spatial analysis of urban poverty survey and its zoning in Rasht metropolis, human settlements planning studies, vol. 16, No.2, pp. 339-352. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385968.1400.16.2.10.5
 27. Rostaie, Sh., Asghari Zamani, A. & Zadouli, F. (2017). Identifying the factors affecting the extent of urban poverty (Case study: Akhmagiye neighborhood of Tabriz), urban planning geography researches, vol. 6, no. 1, pp. 111-91. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.232073.709
 28. Silva-Laya, M., D'Angelo, N., García, E., Zúñiga, L. & Fernández, T. (2020). Urban poverty and education A systematic literature review, Educational Research Review,Vol. 29, pp.100-280. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.002.
 29. Tacoli,C. (2012). gender and urban poverty: paid work and unpaid carework in the city, Urbanization and Emerging Population Issues Working Paper. https://doi.org/10.1177/0956247813479086.
 30. Sargazi, Z., Mohammadi, A.,  Khamer, Gh.A. & Imani, Bahram .(2021). Spatial identification and analysis of urban poverty zones (case study: Zahedan city), Journal of Geographical Analysis of Space, Vol. 11, No. 40, pp. 55-70. https://doi.org/10.30488/gps.2020.182972.3035
 31. Yarahmadi, M. & Nikpour, Amer. (2021). Spatial changes of urban poverty in Noorabad Mamsani, perspective of urban and rural studies, vol.2, No. 3, pp. 74-89. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173747.1400.2.1.6.2