جغرافیای تاریخی زلزله در ایران: اسناد مهلرزه ای (از ابتدا تا عصر صفوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

قحطی، سیل، زلزله، جنگ های ویرانگر، بیماری های همه گیر، و... در میان مردم در طول تاریخ مهمترین موضوعاتی است که می تواند در مبحث تاریخ اجتماعی یا مردم نامه نویسی مورد مداقه قرار گیرد. در این مقاله از منظر تاریخی به پراکنش این زلزله ها و تاثیرات تاریخی برجای مانده از آن در حوزه فلات ایران پرداخته ایم. اسناد مربوط به زلزله های ایران پیش از اسلام کمیاب است. اما در دوره اسلامی (به واسطه گسترش سنت تاریخ نویسی) محققین به دنبال ثبت حوادث طبیعی برآمده اند. نقشه پراکندگی زلزله در تاریخ ایران طی ده قرن اول هجری نشان می دهد که کانون های اصلی زلزله ها در دو قرن اول اسلامی، سیستان و خراسان بوده است. قرن سوم و چهارم را می توان قرن زلزله در تمام ایران نامید. قرن پنجم را تا حدودی می-توان قرن زلزله ها درخراسان و آذربایجان دانست. قرن ششم را می توان قرن آرامش زمین در خراسان و آذربایجان دانست. اما در عوض قرن هفتم و هشتم قرن زلزله های مهیب در تبریز و خراسان است. قرن نهم قرن زلزله در سواحل جنوبی و شمالی ایران است و قرن دهم به غیر از تبریز و قائن، شهر مهم شیراز به لرزه درآمد. در قرن یازدهم تبریز، خرسان و لار در معرض زلزله قرار دارند. به طورکلی سلوقیان نسبت به بقیه حکومت ها در تاریخ ایران، بیشتر در معرض زلزله بوده اند. همچنین شهرهای مهم تبریز، ری و نیشابور زلزله خیزترین، و اصفهان امن ترین آنان محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical geography of earthquakes in Iran: Seismic documents (from the beginning to the Safavid era)

نویسنده [English]

  • M. Hosseini
Assistant Professor, Department of History, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Famines, floods, earthquakes, devastating wars, epidemics, etc. among people throughout history are the most important topics that can be discussed in the topic of social history or ethnography. In this article, from a historical point of view, we have discussed the distribution of these earthquakes and the historical effects left behind in the Iranian plateau area. Documents related to earthquakes in pre-Islamic Iran are rare. But in the Islamic period (due to the expansion of the tradition of history writing), researchers sought to record natural events. The map of the distribution of earthquakes in the history of Iran during the first ten centuries of Hijri shows that the main centers of earthquakes in the first two Islamic centuries were in Sistan and Khorasan. The third and fourth centuries can be called the century of earthquakes in all of Iran. The fifth century can be considered as the century of earthquakes in Khorasan and Azerbaijan. The sixth century can be considered the century of peace in Khorasan and Azerbaijan. But instead, the 7th and 8th centuries are the centuries of terrible earthquakes in Tabriz and Khorasan. The 9th century is the century of earthquakes in the south and north coasts of Iran, and in the 10th century, apart from Tabriz and Qain, the important city of Shiraz was shaken. In the 11th century, Tabriz, Khorsan and Lar are exposed to earthquakes. In general, the Seleucids were more exposed to earthquakes than other governments in the history of Iran. Also, the important cities of Tabriz, Ray and Neishabour are the most earthquake-prone, and Isfahan is considered the safest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earthquake
  • historical geography
  • social history
  • natural events