توانمندی های سایت های توریستی شهرستان ماهشهر بر اساس مدل پرالونگ

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار جغرافیای طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار جغرافیای طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار جغرافیای طبیعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

5 استادیار جغرافیای انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

توسعه صنعت گردشگری و درآمد حاصل از آن زمینه رقابت بین کشورها را فراهم کرده است. مسئولان گردشگری تلاش مضاعفی برای جذب بیشتر گردشگران بین المللی با معرفی مکان های گردشگری و ژئوتوریستی انجام می دهند و زمینه توزیع ثروت داخلی را از طریق آنها فراهم می کنند. هدف این تحقیق بررسی معیارها و قابلیت های مکان های گردشگری شهرستان ماهشهر می باشد. در این مقاله سعی شده است برخی از مکان های ژئوتوریسمی شناسایی و اهمیت آنها در جذب گردشگری در ماهشهر بررسی شود.این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از روش 1. کتابخانه ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است. 2. به منظور تعیین و تفسیر محل دقیق ایستگاه های مورد مطالعه از نرم افزار (Google Earth) استفاده شد. 3. اطلاعات به دست آمده در جداول Prolong (روش Prolong) تنظیم شد. 4. از کارشناسان و اساتید و دانشجویان گردشگری خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند.پس از شناسایی برخی از قابلیت‌های ژئوتوریسمی منطقه مورد مطالعه، عوامل مؤثر در توسعه این لندفرم‌ها با استفاده از مدل پرالونگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: ابتدا معیار گردشگری شهرستان ماهشهر با چهار معیار زیبایی بیرونی، علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. -اقتصادی به هر یک از معیارها امتیاز داده شد و در نهایت ارزش کلی منطقه تعیین شد.نتایج نشان داد که دریاچه نمک و خور اسمایلی بیشترین میانگین گردشگری 0/525 و 0/531 و کویر ماهشهر 0/475 کمترین میانگین گردشگری را دارند. همچنین بیشترین میانگین ارزش بهره وری مربوط به دریاچه نمک با میانگین0/62 و کمترین ارزش بهره وری با 0/24 مربوط به خور اسمایلی است. دریاچه نمک بالاترین کیفیت بهره وری را دارد.البته توجه به زیرساخت های مناسب و وجود امکانات اولیه در هر مکان گردشگری منطقه مورد مطالعه زمینه جذب بیشتر گردشگران را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the capabilities of tourist sites in Mahshahr city Based on the Prolong model

نویسندگان [English]

 • Somayye Asadi 1
 • Gabreil Ghorbanian 2
 • Reza Borna 3
 • Gafar Morshedi 4
 • Manochehr Javanmardi 5
1 PhD Student of Climatology of Geography Management, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor of Phisycal Geography Management, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor of Climatology Management, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
5 Assistant Professor of Human Geography Management, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
Extended Abstract 
Introduction
The development of the tourism industry and the resulting income has provided the basis for competition between countries. The tourism authorities are making a double effort to attract more international tourists by introducing tourist and geo-tourist places and provide the basis for the distribution of domestic wealth through them. The city of Mahshahr in Khuzestan province is no exception to this and in this context, the structures It has many scientific, ancient and cultural sites that have high potential for tourists. Among the natural attractions of this province, we can mention the wetlands, river banks, bridges and parks, estuaries, etc. as tourist places, which are subject to historical and influential factors They are social, geology and geomorphology. The purpose of this research is to evaluate the criteria and capabilities of tourist places in Mahshahr city. The main problem of the current research is based on a main question, which is the highest value of tourism among the geoclimatic attraction indicators of Mahshahr city? Also, by identifying some geotourism places, investigate their importance in attracting tourism in this city.
 
Methodology
This research is of a descriptive-analytical type and to collect data from the method 1. Library, documents and fieldwork were used. 2. In order to determine the exact location of the studied stations, the software (Google Earth) was used. 3. The obtained information was adjusted in the Prolong tables (Prolong method). 4. Experts and tourism professors and students were asked to complete the questionnaire. During the field visits, 4 places in the desired area, including Khormosi (station no. 1), the next station Khor Smiley (station no. 2), the third station of the deserts around Mahshahr (station no. 3), the fourth station of the Salt Lake (station No. 4) was selected.
 
Results and Discussion
This part of the research work, first, the tables related to the score criteria in terms of cultural and historical value, appearance and economic beauty along with scientific value and the level of productivity as well as the quality of exploitation were brought and prepared for analysis. After identifying some geotourism capabilities of the studied area, the effective factors in the development of these landforms were analyzed using the Prolong model: First, the tourism criterion of Mahshahr city was evaluated with four criteria of external beauty, scientific, cultural, historical and socio-economic. Each of the criteria was scored and finally the overall value of the area was determined. Also, the average value of productivity was obtained from the sum of the points of the value of quantity and quality of productivity and calculating their average.
 
Conclusion
The results showed that Namak Lake and Khor Smiley with value (0.525 and 0.531) have the highest average tourism and Mahshahr desert (0.475) has the lowest average tourism. The highest average productivity value is related to Namak Lake with an average of (0.62) and the lowest productivity value with (0.24) is related to Khor Smiley. Also, the salt lake has the highest quality of productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourist sites
 • Ability
 • Mahshahr
 • Prolong
 1. آرا، هایده؛ قهفرخی، شعله؛ خرازی، پوریا وکیانیان، محمدکیا (1393). ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم­های انحلالی سه غار سرآب و سید عیسی و چهل پله، در استان چهار محال بختیاری بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ کوچین و مدل پرالونگ، فصلنامه مطالعات گردشگری دوره 16، شماره 25، صص. 151-135. 1001.1.23223294.1393.9.25.6.8
 2. اسلام فرد، فاطمه؛ علیزاده، محمد رضا؛ علم الهدی، محمد علی و فرجی، فرزانه (1394). ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریستی لندفرم­های منطقه پنج دانگ ساری، مجله آمایش جغرافیایی فضایی، دانشگاه گلستان، دوره 5، شماره 18، صص. 168- 153. https://gps.gu.ac.ir/issue_1649_2391.html
 3. امید زاده، هانیه و ارسطو یاری محمد، روشن­علی (1393). ارزیابی توانمندی­های و اولویت­های ژئومورفوتوریستی استان لرستان با استفاده از روش پرالونگ، فصل نامه پژوهش­های بوم شناسی شهری، دوره 5، شماره 9، صص 28-9. 1001.1.25383930.1393.5.9.1.9
 4. بابلی موخر، حمید و رامشت، محمدحسین (1398). ارزیابی توانمندی­های ژئوتوریستی منطقه تشان شهرستان بهبهان بر اساس روش پرالونگ به منظور دستیابی به توسعه پایدار، فصل نامه جغرافیای طبیعی، دوره 12، شماره 43، ، صص. 70- 53. 1001.1.20085656.1398.12.43.4.1
 5. خبازی، مصطفی؛ فهیمی فر، اصغر؛ اشتهاریان، احسان اله؛ نوحه سرا، مریم و روحانی فرد، زهره (1394). روش ارزیابی ژئوتوریسم چشمه­های آبگرم به روش پرالونگ اصلاح شده (مطالعه موردی آبگرم جوشان کرمان)، مجله نقش جهان، دوره 5، شماره 3، صص. 28- 18.1001.1.23224991.1394.5.3.6.1
 6. رامشت، محمد حسین و فیض الهی، مریم (1392). اولویت­گذاری و رتبه بندی کانون­های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد، مجله برنامه ریزی فضایی، دوره 3، شماره 2، صص. 18- 1.1001.1.22287485.1392.3.2.2.1
 7. روستایی، شهرام و بهرامی، زینب (1392). ارزیابی توانمندی­های ژئوتوریستی تالاب­های پل دختر به روش پرالونگ، مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، دوره 3، شماره 9، صص 82-69.1001.1.23452277.1392.3.9.8.1
 8. ریاحی خرم، مهدی (1386). آمایش سرزمین و اکوتوریسم در استان همدان، همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد واحد همدان. دی ماه 86، کد COI اختصاصی: NCGLP01_ 007
 9. سادات سعیدی شهری، سوزان و زرندیان، ندا (1394). ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریستی لندفرم­های، جنوب شرق شهرستان گناباد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 29، صص. 67- 45. 1001.1.23223294.10.29.3.0                                                       
 10. شایان، سیاوش؛ زارع، غلامرضا؛ شریفی کیا، محمد و امیری، شهرام (1392). ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم­های ژئومورفولوژی (مطالعه موردی گنبد نمکی کرسیا، دشت داراب)، مجله پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، دوره 1، شماره 4، صص 132- 119.1001.1.22519424.1392.1.4.8.0
 11. طاهرخانی، محمد؛ جهان تیغ مند، سمیه و سلیمی سبحان، محمد رضا (1399). ارزیابی و اولویت بندی پتانسیل­های زمین گردشگری ژئوسایت­های الموت قزوین، فصل­نامه علمی جغرافیا نشریه علمی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 18، شماره 64، صص106-119.1001.1.27172996.1399.18.1.8.3
 12. کامران، حسن؛ علیزاده، محمد و نیک بخت ریحانه (1399). ارزیابی توانمندی­های ژئوسایت­های منتخب استان اصفهان با مدل بریل­ها، فصل نامه علمی جغرافیا نشریه علمی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 18، شماره 64، صص. 22-5.1001.1.27172996.1399.18.1.1.6
 13. کامیابی، سعید و ترحمی، احترام (1395). شناخت و ارزیابی جاذبه­های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک با استفاده از روش پرالونگ، مجله علوم جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دوره 12، شماره24، صص. 93-76.mashhad.iau.ir
 14. مقصودی، مهران و عرب عامری، علیرضا (1396). ارزیابی کمی ژئوسایت­های نمکی استان سمنان با روش­های بریل و پرالونگ با تاکید بر ژئوسایت­های غرب استان، مجله پزوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 2، صص. 258- 241.ut.ac.ir/article_628
 15. موحد، علی؛ شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه و ارجمندی منصور (1399). تحلیلی بر ظرفیت­های گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی شهر یزد، فصل نامه علمی جغرافیا نشریه علمی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 18، شماره 67، صص 56-40.1001.1.27172996.1399.18.4.3.4
 16. مهدوی، داوود؛ فیض هفشجانی، مژگان و آهنکوب، مریم (1396). ارزشیابی و تحلیل جاذبه­های زمین گردشگری (ژئوتوریستی) منطقه اردل برای توسعه صنعت گردشگری با الگوی نیکولاس، مجله برنامه­ریزی فضایی، دوره 3، شماره 2، صص. 18- 1.
 17. Ara, H., Qahfarokhi, Sh., Kharazi, P. & kyanian, M. (2014). Evaluation of tourism potential of dissolved landforms of Se Ghar Sarab, Seyyed Isa and Chihl Pele, in Chahar Mahal Bakhtiari province based on the modified Pralong Cochin model and Pralong model, Tourism Studies Quarterly, 8th year, Vol.16, No. 25, pp. 151-135. 20.1001.1.23223294.1393.9.25.6.8 2. [Persian].
 18. Baboli Mukher, H. & Ramesht, M.H. (2019). Evaluation of the geotourism capabilities of Tshan region of Behbehan city based on the Pralong method in order to achieve sustainable development, Natural Geography Quarterly, Vol. 12, No. 43, pp. 53-70. 20.1001.1.20085656.1398.12.43.4.1 5. [Persian].
 19. Bollati, L., Pellegrini, M., Reynard, E. & M, Pelfini. (2017). water driven processes and landforms evolution rates in mountain geomorphosites: examples from swissalps Vol. 158, pp. 321-339. DOI:10.1016/j.catena.2017.07.013
 20. Brandolini, P., Faccini, F. & Piccazzo, M. (2006). Geomorphological, hazard and tourist vulnerability along portofine peak trails (Italy). Natural Hazards and earth system sciences, Vol.6, No.4, pp. 563-571. https://doi.org/10.5194/nhess-6-563-2006
 21. Comanescu, L., Nedeled, A. & Dobre, R. (2009). Inventoring and Evaluation of Geomorphosites in the Bucegimountains, forum Geografic, 8, pp. 38-43.
 22. Coratza, P., Ghinoi, A., Piacentini, D. & Valdati, J. (2008). Managment of Geomorphosites in high tourist Vocation area: an example of geo- hiking maps in the alpe di Fanes (natural park of fanes- braies Italian dolomites), Geojournal of tourism and geosite, Vol.2, No.2, pp. 106-117.
 23. Coratza, P., Braschi, V.M., Piocentini, D., Saliba, D. & Soldati, M. (2011). Recognition and Assessment of Geomorphosites in Malta at the Ill -Majjistr Nature And History Park. Geoheritage, 3, pp.175-185. [https://www.um.edu.mt/Library/oar//handle/123456/3547] https://doi.org/10.1007/s12371-011-0034-0
 24. Hose, T.A. (2007). Geotourism in Almeria province, southeast spain, Preliminary communication, 55. https://doi.org/srce.hr/24647
 25. Islam Fard, F., Alizadeh, M., Alam Al-Hoda, M.A. & Faraji, F. (2015). Evaluation of geomorphotourism capabilities of Panj Dang Sari landforms, Journal of Geospatial Studies, Golestan University, Vol. 5, No. 18, pp. 153-168. https://gps.gu.ac.ir/issue_1649_2391.html. [Persian].
 26. Kamran, H., Alizadeh, M. & Nikbakht, R. (2020). Evaluating the capabilities of selected geosites of Isfahan province with braille models, Scientific Journal of Geography, Scientific and International Journal of the Geographical Society of Iran, V. 18, N. 64, June 2019, pp. 5-22. 20.1001.1.27172996.1399.18.1.1.6 13. [Persian].
 27. Kamyabi, S. & Tarhomi, E. (2016). Recognizing and evaluating the natural attractions of Rudbark tourism area using the Prolong method, Journal of Geography, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Vol. 12, No. 24, pp. 76-93. Ographic.mashhad.iau.ir 14. [Persian].
 28. Khabazi, M., Fahimi Far, A., Eshtarian, E., Nohesera, M. & Rouhani Fard, Z. (2015). Geotourism evaluation method of spa springs using the modified Pralong method (a case study of Joshan Kerman Spa), Naqsh Jahan magazine, 5th year, Fall 1994, Vol.5, No. 3, pp. 18-28. 1001.1.23224991.1394.5.3.6.1 6. [Persian].
 29. Magsoodi, M. & Arabameri, A. (2017). Quantitative evaluation of salt geosites of Semnan province with Brill and Pralong methods with emphasis on geosites in the west of the province, Journal of Natural Geography Studies, Vol. 49, No. 2, pp. 241-258. Jphgr.ut.ac.ir/article_628 15. [Persian].
 30. Mahdavi, D., Faiz Hafshjani, M. & Ahankoub, M. (2017). Evaluation and analysis of the tourist attractions (geotourism) of Ardel region for the development of the tourism industry with the Nicholas model, Spatial Planning Magazine, V. 3, N. 2, pp. 1-18. [Persian]
 31. Movahhed, A., Shamaei, A., Sasanpour, F. & Arjomandi, M. (2020). An analysis of the capacities of sustainable urban tourism in a case study of Yazd city, the scientific journal of Geography, the scientific and international journal of the Geographical Society of Iran, Vol.18, No. 67, March 99, pp. 40-56.
 32. 1001.1.27172996.1399.18.4.3.4 16. [Persian].
 33. Omidzadeh, H. & Arasto Yari Mohammad, R.A. (2014). Evaluation of the geomorphotourism capabilities and priorities of Lorestan province using the Pralong method, Urban Ecology Research Quarterly, Vol. 5, No. 1, pp. 9-28. 1001.1.25383930.1393.5.9.1.9 4. [Persian].
 34. Panizza, M. (1996). Environmental Geomorphology, Elsevier, pp.282.
 35. Panizza, M. (2001). Geomorphosites: concepts, methods and examples of geomorphological survey, universita degli studi di Modena ereggio Emilia 87 publications, chinese science Bulletin, 46, pp.4-5. https://doi.org/10.1007/BF03187227
 36. Pellegrin, L. & Vercesi, P. (2010). Geotourism and geomorphological hazard the pocca dolgisio case study (Northern Apennines Italy) Natural Hazards and earth system sciencse.p. 441-467. https://iris.unipv.it/handle/11571/148938
 37. Prolong, J. (2005). A method for assessing the torist potential and usec of geomorphological sites, Geomorphologie, Rrlief, processus, environment, 3, pp.189- 196.
 38. Ramesht, M.H. & Fayzollahi, M. (2013). Prioritization and ranking of tourism centers in Ibrahim Abad Plain, Yazd, Spatial Planning Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 1-18. 1001.1.22287485.1392.3.2.2.1 7. [Persian].
 39. Reynard, E., Coratza, P. & Hoblea, F. (2016). current Research on Geomorphosites, Geoheritage, 8, pp.1-3. https://doi.org/10.1007/s12371-016-0174-3
 40. Reynard, E. (2009). Geomorphosite: Definitions and characteristics, university of lausanne Institut de Geography, Anthropole, CH-1015 lausanne, switzeland, 205 Pubucation 1, 688 citations, pp. 9-20.https://www.researchgate.net/publication/288265820_Geomorphosites_Definitions_and_characteristics
 41. Riahi Khorram, M. (2007). Land development and ecotourism in Hamedan province, National Geography and Land Development Conference, Hamedan Branch Azad University. December 86, exclusive. Coi code: NCGLP01_007 9. [Persian].
 42. Roustaei, Sh. & Bahrami, Z. (2013). Evaluation of the geotourism capabilities of Pul Dokhtar wetlands using the Pralong method, Journal of Geography and Urban and Regional Studies, Vol.3 No. 9, pp. 69-82. 1001.1.23452277.1392.3.9.8.1 8. [Persian].
 43. Sadat Saeedi Shahri, S. & Zarandian, N. (2015). Evaluation of the geomorphotourism capabilities of the landforms, southeast of Gonabad city, scientific research quarterly of tourism management studies, 10th year, Vol.10, No.29 , pp. 45-67.
 44. 1001.1.23223294.10.29.3.0 10. [Persian].
 45. Shayan, S., Zare, G., Sharifi Kia, M. & Amiri, Shahram. (2013). Evaluating the tourism potential of geomorphological landforms (a case study of Kersia Salt Dome, Darab plain), Journal of Quantitative Geomorphology Research, first year, Vol.1, No.4, pp. 119-132. 20.1001.1.22519424.1392.1.4.8.0 11. [Persian].
 46. Taherkhani, M., Jahan Tighmand, S. & Salimi Soban, M. (2020). Evaluation and prioritization of land tourism potentials of Alamut Qazvin geosites, Scientific Journal of Geography, Scientific and International Journal of the Geographical Society of Iran, Vol. 18, No. 64, June 2019, pp. 106-119. 20.1001.1.27172996.1399.18.1.8.3 12. [Persian].