تبیین نقش تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی در افزایش تاب آوری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رشت در برابر بیماری کووید-19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین؛ میزان تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی در افزایش تاب آوری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رشت در برابر بیماری کووید-19، انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش شناسی توصیفی – تحلیلی می باشد، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از از نرم‌افزار SPSS و GIS استفاده شده است. ویروس کرونا در اوایل ژانویه 2020 توسط سازمان بهداشت جهانی در کشور چین گزارش شد. این ویروس به سرعت در منطقه ووهان چین گسترش یافت. در پی بحران شیوع کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان، شیوع آن به طور رسمی در تاریخ 29 بهمن 1398 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شد. در کشور ایران نیز با شیوع ویروس کرونا، شمار گردشگران90 درصد نیز نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبه رو شد. گردشگری در همه‌ی شهرها و روستاهای ایران در دوران کرونا خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیادی را به بار آورده است که بیشترین برآورد خسارات به روستاهای گردشگرپذیر مربوط بوده است. نتایج آزمون‌‌های تی تک نمونه‌ای و همبستگی اسپیرمن نشان داد، تنوع بخشی در فعالیت‌های اقتصادی در سطح معناداری 000/0، تاثیر زیادی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر دارد. همچنین به منظور دسته‌بندی میزان تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در هر یک از بخش‌های شهرستان رشت با تمرکز بر تنوع فعالیت‌های اقتصادی، از انحراف معیار ، استفاده شد، نتایج نشان داد، وضعیت تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی پس از ایجاد تنوع فعالیت‌های اقتصادی در تمامی بخش‌های مورد مطالعه شهرستان رشت از دیدگاه اعضای شورا و دهیاران، مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of diversifying economic activities in increasing the economic and social resilience of touristic villages in Rasht county against the covid-19 disease

نویسندگان [English]

 • shiva ganjian 1
 • Nasrollah Molaeihashjin 2
 • Atoosa Bigdeli 3
1 PhD Candidate of Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Geography Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In Iran, due to the spread of the Corona virus, the number of tourists decreased compared to previous years. Tourism in all the cities and villages of Iran has caused a lot of irreparable damage during the Corona era, and the highest damage estimate was related to touristic villages. In this regard, what is significant and important in the topic of Covid-19 in the tourism sector is the economic and social resilience of touristic villages against this crisis. The damage caused by the corona crisis to tourist villages in many cities of Iran, including Rasht County, is very high, but what is important in the meantime is the recovery and return of rural residents to their original state after facing unfortunate conditions, including (Covid-19 virus). Based on this, one of the most effective approaches in improving and returning villagers to their original conditions is the approach of diversifying economic activities. In fact, Corona has affected the economy of households and the tourism sector of this County in the short and long term. The market of some tourism handicraft products of the city, as well as some of the businesses related to tourism, has been disrupted directly and indirectly. Based on this, the level of economic and social resilience of people against the ongoing crisis has decreased. This is especially the case in villages that do not have a variety of economic activities. In such a way that by reducing the diversity of economic activities in touristic rural areas, their economic and social resilience will decrease against the upcoming crises like Corona.
Therefore, one of the important ways to increase economic and social resilience in tourism villages against Corona is diversifying economic activities. In this regard, the purpose of this research is to explain the extent of diversification of economic activities in increasing the economic and social resilience of the touristic villages of Rasht County against the covid-19 disease, to be recognized as a way of thinking and by providing solutions and results. It is desirable to plan and with different orientations (economic and social), try to preserve the survival of villages, and also seek to investigate and investigate the following question:
To what extent does diversification of economic activities increase resilience? Economic and social recovery of touristic villages of Rasht County against the disease of covid-19; Does it have an effect?
 
Methodoloy
The current research is practical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and methodology, and SPSS and GIS software were used to analyze the data. The statistical population is all people in the field of tourism businesses in the touristic villages of Rasht County in the districts (Centeral, Khokhbijar, Lasht Nasha, KochSefahan, Sangar, Khammam), which in a natural situation; They are located in coastal, plains and foothills, and their sizes are divided into small, medium and large villages. In order to determine the sample size, available sampling was used. In this regard, the number of (170) people was determined separately for each of the villages based on their size and population. In the second part, there are managers of tourist villages (Village managers (DEHYAR), village council members). The sample size of the sample members was based on the available sampling, which was finally determined based on the proposed (available) sampling, the number of (37) people.
 
Results and Discussion
The results of sample t-test and Spearman's correlation showed that diversification of economic activities at a significance level of 0.000 has a great impact on increasing the economic and social resilience of touristic villages. Finally, the results of categorizing the level of economic and social resilience in each of the parts of Rasht County, focusing on the diversity of economic activities, showed that the state of economic and social resilience after creating the diversity of economic activities from the views of council members and Village managers (DEHYAR); In the central district with the number of (31 people) and 83.78 percent, in the Khokhbijar district with the number of (29 people) and 78.37 percent, in LashtNasha district with the number of (31 people) and 83.78 percent, in the KochSefahan district with the number of ( 32 people) and 86.48 percent, in Sanger district with the number of (32 people) and 86.48 percent, in Khammam district with the number of (30 people) and 81.08 percent; It was evaluated favorably.
 
Conclusion
The results of the research showed that diversifying agricultural livelihood strategies, animal husbandry, fishing, handicrafts, etc. will increase the household's ability to earn more income, higher food security, etc. According to the descriptive findings, most of the people had a job (in the field of tourism) before the corona virus, and due to the conditions of the corona virus, they either migrated from the village or switched to another job with low and medium income. In sum of the results, the current era (post-coronavirus tourism) is not in normal conditions for touristic villages. This period will create difficult conditions for the people of the business because the connection chain is the Corona crisis and in this situation, the people of the business are facing a difficult situation in the field of tourism in the villages of Rasht County. Therefore, considering the concerns caused by Corona and the impact on the economic situation and the economic insecurity of the life of tourism businesses, we should look for more favorable conditions along with diversification of economic activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Diversification of economic activities
 • Socio-economic resilience
 • Touristic villages
 • Rasht county
 • Covid-19
 1. باصولی، مهدی و جباری، گلنوش (1400). رابطه مدیریت بحران و تاب­آوری جامعه مقصد گردشگری در بحران کرونا مطالعه موردی: شهر همدان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 48-33. 
 2. بهمنی، اکبر و نازکتبار، حسین (1400). بررسی تاثر سرمایه­های معیشتی بر بهبود تاب آوری روستاییان در همه گیری کرونا، تبیین نقش میانجی بهزیستی اجتماعی، مدیریت بحران، دوره 10، شماره ویژه نامه. صص. 115-124.
 3. حسن­پور، محمود؛ شاهی، طاهره و ارژنگ مهر، داود (1399). الگوی مدیریت بحران برای بخش عرضه گردشگری ایران؛ نمونه موردی: بحران شیوع ویروس کووید -19، فصلنامه مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره ویژه نامه همه­گیری کووید 19. صص. 89-59.
 4. دلاکه، حسن؛ ثمره محسن بیگی، حسین و شاهیوندی، احمد (1396). سنجش میزان تاب­آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان، جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 3، شماره 9، صص. 252-227.
 5. روستا، مجبتی؛ ابراهیم­زاده، عیسی و استگلدی، مصطفی (1397). ارزیابی میزان تاب­آوری اجتماعی شهری مورد­شناسی: شهر زاهدان، نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 9، شماره 32، صص. 14-1.
 6. ساسان­پور، فرزانه؛ آهنگری، نوید و حاجی­نژاد، صادق (1396). ارزیابی تاب­آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی، نشریه تحلیل مخاطرات میحطی، دوره 4، شماره 3، صص. 98-85.
 7. سام آرام، عزت الله و منصوری، سمانه (1396). تبیین و بررسی مفهوم تاب­آوری اجتماعی و ارزیابی تحلیلی شاخص­­های اندازه­گیری آن، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 32، صص. 1-31.
 8. سجاسی­قیداری، حمدالله؛ شادی خوب، سید رضا؛ حسینی، کهنوج و مرادی، کبریا (1397). اثرات تنوع­بخشی اقتصاد روستایی بر تاب­آوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چناران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 7، شماره 24، صص. 70-41.
 9. ضیاء نوشین، محمد مهدی (1399). روستا،کرونا و مهاجران روستایی: http://www.tccim.ir.
 10. طالشی، مصطفی و سید اخلاقی، سید جعفر (1398). بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب­آوری خانوارهای روستایی حوزه آبخیز حبله رود در مواجهه با خشکسالی، نشریه علمی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 26، شماره 2، صص. 473-459.
 11. طهماسبی­مقدم، حسین؛ حیدری، محمد تقی؛ واعظی، موسی و رسول­زاده، زهرا (1400). تبیین نقش سازمان­های غیردولتی در افزایش تاب­آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا(مطالعه موردی: شهر تبریز)، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 9، شماره 4، صص. 1102-1079.
 12. قاسمی، مریم؛ جوان، جعفر؛ شایان، حمید و نوغانی دخت­بهمنی، محسن (1390). پایدارسازی جمعیتی سکونتگاه­های روستایی شهرستان مشهد با تأکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیت­های اقتصادی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، دوره 9، شماره 16، صص. 144-125.
 13. گنجیان، شیوا؛ مولائی­هشجین، نصراله و بیگدلی، آتوسا (1402). تبیین تاب­آوری اقتصادی روستاهای گردشگرپذیر در برابر بیماری کووید-19(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشت)، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402.
 14. محمدی، علیرضا و پاشازاده، اصغر (1396). سنجش تاب­آوری شهری در برابر خطر وقوع زلزله(مطالعه موردی: شهر اردبیل)، پژوهش­های دانش زمین، دوره 8، شماره 30، صص. 126-112. 
 15. محمدی، سعدی (1400). تحلیل و سنجش ارتباط تنوع­بخشی اقتصادی با تغییرات سطح تاب­آوری نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان­­های مریوان و سروآباد استان کردستان)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 11، شماره 39، صص 44-23.
 16. Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography, Vol.24, No.3, pp. 347-364. DOI: 10, 1191/030913200701540465.
 17. Bahmani, A., & Nazoktabar, H. (2021). Investigating the Impact of Livelihood Capital on Improving Rural Resilience in Coronavirus Epidemic, Explaining the Mediating Role of Social well-being. Emergency Management, 10(Corona Special List), 115-124. [Persian].
 18. Basouli, M., & Jabbari, G. (2021). The Relationship between Crisis Management and Community Resilience in Tourism Destination at Corona Crisis Case Study: Hamedan City. urban tourism, Vol.8, No.1, pp. 33-48. doi: 10.22059/jut.2021.318782.884. [Persian].
 19. Becken, Susanne. & John E. Hay. (2007) Tourism and climate change: Risks and opportunities, edition1, Publisher Channel View Publications.
 20. Birnbaum, M. L., Daily, E. K., O'Rourke, A. P., & Loretti, A. (2016). Research and evaluations of the health aspects of disasters, Part IX: Risk-reduction framework. Prehospital and Disaster Medicine, Vol.31, No.3, pp. 309-325.
 21. Bush, J. & Doyon, A. (2019).  Building urban resilience with nature-based solutions: How can urban planning contribute?, Cities, Vol.95, No.2, pp.1-8.
 22. Calgaro, Emma. & Kate Lloyd. (2008) Sun, sea, sand and tsunami: Examining disaster vulnerability in the tourism community of Khao Lak Thailand, Journal of Tropical Geography, Vol.29, No.3, pp.288–306.
 23. Delake, H., Samare Mohsen Beigi, H., & Shahivandi, A. (2017). Evaluation of Social Resilience in Urban Areas of Isfahan. Sociology of Social Institutions, Vol.4, No.9, pp. 227-252. doi: 10.22080/ssi.2017.1565. [Persian].
 24. Ganjin, S., MolaeiHashjin, N., & bigdeli, A. (2023). Explaining the economic resilience of touristic villages against the disease of Kovid-19 (case of study: villages of Rasht county). Journal of Geography and Environmental Hazards Accepted Manuscript, Available Online from 04 July. doi: 10.22067/geoeh.2023.83023.1385. [Persian].
 25. G, Hanson.j, Kontolemis. Z. (2017). Economic Resilience in EMU, Quarterly Report on the Euro Area, Vol.17, No.2, pp. 9 – 15.
 26. Hassan Pour, M., Shahi, T., & Arjang Mehr, D. (2020). Structural Model of Crisis Management for Iran's Tourism Supply Sector; Case Study: COVID – 19 Pandemic. Tourism Management Studies, 15, No.0, pp. 59-89. doi: 10.22054/tms.2020.53917.2367. [Persian].
 27. Javan, J., Shayan, H., Noghani, M., & Ghasemi, M. (2011). The Stability of Population in Rural Habitations of Mashhad, with a Focus on Diversification Approach to Economic Activities. Journal of Geography and Regional Development, 9, No.16, pp.125-144. doi: 10.22067/geography.v9i16.11032. [Persian].
 28. Kwok, A. H., Doyle, E. E. H., Becker, J., Johnston, D., & Paton, D. (2016). What is ‘social resilience’? Perspectives of disaster researchers, emergency management practitioners, and policymakers in New Zealand. International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 197-211.
 29. Lebel, L., J. M. Anderies, B. and Campbell, C., Folke, S., Hatfield- Dodds, T. P., Hughes, J. W. (2006). Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological systems. Ecology and Society, Vol.11, No.1, pp. 1-19. DOI: http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art19.
 30. Liu, Ying. & Gayle, A. Albert. & Wilder-Smith, Annelies. & Rocklöv, Joacim. (2020). The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of travel medicine, Vol.27, No.2, pp.1-4
 31. Maguire, B., & Hagan, P. (2007). Disasters and communities: Understanding social resilience. Australian Journal of Emergency Management, Vol.22, No.2, pp. 548–564.
 32. Mohammadi, A., & Pashazadeh, A. (2017). Measurement of urban resilience against the risk of earthquake incidence Case study: Ardebil City. Researches in Earth Sciences, 8, No.2, pp. 112-126. [Persian].
 33. Mohammadi, S. (2021). Measuring the Relationship between Economic Diversitywith the Change of Resiliencylevel of Boundary Rural Areas (Case Study: Marivan and Sarvabad cities in Kurdistan Province). Geographical Planning of Space, 11, No.39, pp. 23-44. doi: 10.30488/gps.2021.91923. [Persian].
 34. Norris, F.H., Stevens, S.P. and Pfefferbaum, B., Wyche K.F., Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, American Journal of Community Psychology, Vol.41, No.2, pp. 127-150. DOI: 10, 1007/s10464-007-9156-6.
 35. Panzer Krause, Sabine. (2022). Rural Tourism in and after the COVID-19 Era: “Revenge Travel” or Chance for a Degrowth-Oriented Restart? Cases from Ireland and Germany. This article belongs to the Special Issue Rural Tourism. Vol.3, No.2, pp. 399-415; https://doi.org/10.3390/tourhosp3020026.
 36. Pennington-Gray, L. (2018) Reflections to move forward: Where destination crisis management research needs to go, Tourism Management Perspectives Journal, Vol.25, pp.136–139.
 37. Post, Washington. (2020) Mapping the worldwide spread of the coronavirus, Washington Post.
 38. Qiu, Jianyin. & Shen, Bin. & Zhao, Min. & Wang, Zhen. Xie, Bin. & Xu, Yifeng. (2020) a nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations, General psychiatry Journal, Vol.33, No.2, pp.1-3
 39. Rose A. (2007). Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards,2007; Vol.7, No.4, pp. 383-398. DOI: 10.1016/j.envhaz.2007.10.001.
 40. Rousta, M., Ebrahimazadeh, I., & Istgaldi, M. (2018). Assessment of urban social resilience (Case study: city of Zahedan). Journal of Research and Urban Planning, 9(32), 1-14. [Persian].
 41. Sajasi-Qaidari, Hamdallah; Shadi Khob, Seyed Reza; Hosseini, Kohnuj and Moradi, Kobriya (2017). The effects of diversification of rural economy on the resilience of villagers' livelihoods in Radkan village of Chenaran city, Space Economy and Rural Development Quarterly, 7, No.24, pp. 70-41. [Persian].
 42. Sam, A., & mansouri, S. (2017). Explaining the Concept of Social Resilience and Analyzing its Measurement Indicators. Social Development & Welfare Planning, 8, No.32, pp. 1-31. doi: 10.22054/qjsd.2017.8424. [Persian].
 43. Sasanpour F, Ahangari N, H ajinejad S. (2017). Evaluation of the urban resilience against natural hazards in 12 region of Tehran Metropolis . Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards; 4, No.3, pp. 85-98. [Persian].
 44. Schroeder, Ashley. & Pennington-Gray, Lori. & Donohoe, Holly. & Kiousis, Spiro. (2013) Using social media in times of crisis, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.30, No.1–2, pp.126–143.
 45. Tahmasebi, H., Heydari, M. T., Vaezi, M., & Rasoulzade, Z. (2022). Explain The role of NGOs in increasing social resilience against the Corona pandemic(Case study: Tabriz city). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9, No.4, pp. 1079-1102. doi: 10.22059/jurbangeo.2021.322716.1510. [Persian].
 46. Taleshi, M., & Seyed Akhlaghi, S. J. (2019). Role of livelihood diversity in rural households resilience against drought risk (Case study: Hablehroud Basin). Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, No.2, pp. 459-473. doi: 10.22092/ijrdr.2019.119366. [Persian].
 47. World Health Organization (WHO). (2020) Corona Virus Disease 2019. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen. (April 03, 2020)
 48. Zhang, Yingfei. & Ma, Zheng. Feei. (2020) Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study, International journal of environmental research and public health, Vol.17, No.7, pp.23-81.
 49. Zia Noushin, Mohammad Mahdi (2019). Village, corona and rural migrants: http://www.tccim.ir. [Persian].