کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تروریسم در فضای مجازی و اثرات آن بر حوزه جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 44، خرداد 1394، صفحه 25-45

کیومرث یزدانپناه؛ حسن کامران


تحلیل قابلیتهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک انرژی در تامین امنیت ملی ایران

دوره 10، شماره 35، اسفند 1391، صفحه 105-126

جواد اطاعت؛ حسین مهدیان؛ سجاد مردی نیا