تحلیل فضایی روند تغییرات سری زمانی جرایم سرقت اماکن ومناطق مسکونی در فصول مختلف سال (مورد مطالعه منطقه 14شهرتهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

میزان جرایم شهری به اندازه و درجه رشد شهر ارتباط دارد. بنابراین، شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز، مقابله و مبارزه با جرایم سرقت از اهمیت بسزایی در ایجاد نظم و امنیت در این کانون ها و در نتیجه ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان را دارد.بررسی توزیع فضایی کانونهای جرم خیز، مهمترین ویژگیهای کالبدی یا عوامل مکانی موثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده جرائم ارتکابی و تشخیص عوامل محیطی، عوامل زمینه ای با بهره گیری از آمارهای فضایی از اهداف این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمی محسوب می‌ شود. در روش اسنادی از منابع مکتوب و اخذ آمار سرقت از پلیس استفاده شد. جهت بررسی انحراف احتمالی و نوع و زمان تغییر در داده های جرایم سرقت از آزمون من- کندال استفاده شده است. جهت برآورد نمودن شیب واقعی یک روند در یک سری زمانی، استفاده از روش ناپارامتریک سنس بکارگرفته شد. نتایج نشان داد با تحلیل روند سری سرقت در منطقه 14 شهر تهران بواسطه بافت های فرسوده و قدیمی، مشکلات ناشی از معابر شهری، وجود بن بست های تاریک و مکان های خلوت در منطقه باعث شده که در فصل بهار و تابستان اغلب شهروندان این منطقه به دلیل وجود هوای مطبوع در ساعات عصرگاهی تا پاسی از شب از منازل خارج و در اماکن تجاری و تفرجگاه ها حضور دارند. بخصوص از اواخر فصل بهار و در تابستان با شروع فصل مسافرت با خالی بودن منزل باعث افزایش سرقت منزل می گردد .با آغاز فصل گرما از اواخر بهار و به ویژه در فصل تابستان شب هنگام خصوصاً در اماکن خصوصی فقدان حفاظ مناسب درب و پنجره های باغات و ویلا به ویژه از فصل پاییز تا زمستان روند افزایش سرقت را شاهد هستیم. همچنین، به علت کوتاه بودن روزها در فصل پاییز و با فرا رسیدن زمان تاریکی امکان سرقت نیز افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the trend of changes in the time series of theft crimes of places and residential areas in different seasons of the year based on the prevention of the crime of theft (case study of the 14th district of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Payman Godarzi 1
 • Mohammad reza Pourgholami Sarvandani 2
 • Bahman Tasihi 3
1 Graduated from the field of law enforcement command and management. Amin University of Police Sciences. Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Geography, Faculty of Dafos, Amin Police University, Tehran, Iran
3 Assistant of Amin University of Law Sciences, Department of Basic Sciences, Amin University of Law Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Spatial analysis of crime is one of the important subjects of crime geography. The occurrence of crimes in time and place follows certain rules. Studying the temporal and spatial correlation of crime can provide more useful clues for crime analysis and help discover potential crime patterns. Theft, as one of the crimes against property, occurs frequently in the daily life of the people of the society, which has a serious destructive effect on the social order. The selection of the place of the crime has gained a lot of influence in the last two decades. This region is currently a concern for city managers, police, and judicial officials; Therefore, identifying polluted and crime-prone areas, obtaining information on them, and having efficient policing strategies in the field of preventing, dealing with, and fighting crime is of great importance in creating order and security in these centers and, as a result, improving the quality of life of citizens. The spatial location of crime hotspots, district 14 of Tehran city, the most important physical characteristics or effective spatial factors, encouraging or facilitating the crimes committed and the detection of environmental factors, background factors are investigated and analyzed using spatial statistics, and solutions can also be provided to prevent and reduce them. Therefore, the purpose of the current research, in addition to the spatial and spatial analysis of crimes, is to analyze the trend of changes in the time series of crimes of theft of places and residential areas in different seasons of the year in the 6th police station of 14th district of Tehran. The basic question of this research is based on the principle that in the spatial analysis of theft crimes of places and residential areas of Tehran's 14th district in different seasons of the year, what is the pattern of time series and its spatial changes ?
Methodology
The current research has been used in terms of practical purpose and spatial and spatial analysis approach. In terms of the nature of collecting and analyzing graphic and statistical data, it is considered quantitative. GIS, SPSS, and Excel software have been used to collect information for the analysis of graphic data and statistics in urban crime centers. The statistical population for the investigation of crime hotspots is from the crime statistics of Fateb's 6th Chief Constable and all the numbers between the years 2013 -2017. In this research, from the statistical point of view, first, the minimum and maximum datas of theft crimes in the 14th district of Tehran city were discussed, then the average crimes and deviation from the standard of theft crimes were analyzed using SPSS 22 software. Mann-Kendall test was used to check the possible deviation and the type and time of change in the data of theft crimes. To estimate the real slope of a trend in a time series, using the non-parametric Sen, 's method can be one of the appropriate methods in this field.
Results and Discussion
In terms of comparison of the deviation from the standard of theft of premises in the 14th district of Tehran in different seasons between years 2013 -2017, the highest deviation from the standard of theft of premises was observed in autumn, summer, spring, and later winter seasons respectively.By analyzing the time series trend for the crime of theft of private places and public places of theft using the Mann-Kendall test in the 14th district of Tehran at the 95% confidence level, there was no significant seasonal and annual trend for the theft of private places. In other words, it can be said that there is no significant difference in the crime of theft of private places in the 14th district of Tehran, which indicates randomness in the data of theft of private places. In other words; This randomness and non-compliance of thefts from private and government places is a clear trend and it can be said that in this area, the policies and performance of relevant agencies,police patrols, or control measures regarding thefts of public and private places have not achieved any meaningful results. But the values of the S statistic and the significance level in the Kendall test for shoplifting and home theft crimes in the 14th district of Tehran at the 95% confidence level have a seasonal trend in the month of autumn and a significant annual trend for shoplifting and home theft crimes. In other words, it can be said that for the years 2013 -2017, there is a significant difference in the crime of shoplifting in the 14th district of Tehran, both annually and in the autumn season, which indicates that there is no coincidence in the data of shoplifting and home theft crimes and that there is a significant decreasing trend. Therefore, it can be said that the policies and performance of the relevant agencies regarding theft from shops and homes have been significantly reduced.
Conclusion
The results of this research on the types of theft in the 14th district of Tehran, in terms of the distribution of crimes, show that most shop and home theft crimes are concentrated in the western and northwestern parts and the least shop and home theft crimes are concentrated in the south and southwest areas. However, the crimes of theft of private and public places do not follow a specific pattern and change from one place to another after moving for years.By comparing the minimum number of burglary crimes in different seasons of 2013 -2017, it was observed that the spring season has the lowest number of burglary crimes and occasionally in the summer season (including theft of government premises and shops) and in the fall season(including theft of homes and private places) in the winter season (theft of government places) has been observed.Compared to the maximum number of burglary crimes in different seasons of 2013 -2017, in the autumn season (theft of private places, shops, houses, and public places), the summer season (theft of houses, public places, shops, and private places) has the highest number of burglary crimes is assigned to itself.In the winter season and then in the spring season, the highest average number of theft crimes has been observed.it can be said that the control measures carried out in the autumn season were significant and reduced.According to the morphology of the 14th district of Tehran, in the police management of urban crime centers, three factors have the greatest impact on the occurrence of theft, including the lack of appropriate cultural and educational structures in this area of the city, the existence of worn and old structures, the lack of supervision of parks and green spaces in the area, and The length of days is decreasing and the duration of darkness is lengthening.It is suggested that the 14th police station of Tehran city, by using the operational and police force of that region, with car and motorcycle patrols in an inconspicuous and timely manner, control and monitor plans for experienced thieves in the autumn season and also in the dark hours. With the cooling and the beginning of the rainy season, for private places without seasonal habitation and dark and lonely alleys and out of the sight of police patrol units, these areas should put the reconstruction and improvement of roads on their agenda in terms of safety, and by improving the lighting conditions of the streets, roads, and Margins equip the mentioned points to this important matter.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Places
 • Tehran
 • Robbery
 • Seasons
 • Residential Areas
 1. احمدی، سجاد؛ سیف‌الدینی، فرانک و کلانتری، محسن (1392). تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه 17 شهرداری تهران، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 13، شماره 31، صص. 47-72. http://jgs.khu.ac.ir/article۱-۱۶۷۷-fa.html
 2. اکبری، امین؛ ملکی، امیر؛ زاهدی، محمدجواد و رستمی، شاه بخت (1395). تحلیل فضایی اجتماعی جرائم مالی در شهر کرمانشاه. جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 14، شماره 48، صص. 112-93. https://mag.iga.ir/article_701093.html
 3. بارانی، محمد و شاهینی، نیما (1397). بررسی و مقایسه میزان اهمیت اثر متغیرهای کلان اقتصادی در وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیه، انتظام اجتماعی، دوره، شماره 104، صص.  98-75. https://sid.ir/paper/187379/fa
 4. پورغلامی سروندانی، محمدرضا؛ بارانی، وحید و خانی، عادل (1400). تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 11، شماره 113، صص. 19-60. https://www.jgeoqeshm.ir/article_129054.html
 5. ذوالفقاری، حسین، و شایگان، فریبا (1390). بررسی جغرافیای جرم در شهر تهران، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، دوره 4، شماره2، صص. 24-1. https://www.sid.ir/paper/188808/fa
 6. رضازاده، اکبر؛ پورغلامی، محمدرضا و نصیری، منوچهر (1398). آسیب‌شناسی به‌کارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری شهرستان یزد، رهیافت پیشگیری از جرم، دوره 2، شماره 2، صص. 118-99. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1777760
 7. شکرچی زاد، محسن و وحید دستجردی، فریده (1394). تأثیر سبک زندگی سارقین در سنین مختلف بر سفر مجرمانه از سکونتگاه، مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، زنجان.
 8. غلامی، بابک و حزینی، علیرضا (1394). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر بروز آسیب‌های عملکردی رؤسای کلانتری مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. نظارت وبازرسی، دوره 9، شماره 33، صص. 104-83 . https://www.magiran.com/paper/2070098
 9. قاضی خانلو ثانی، زینب (1398). تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه، کارگاه، دوره 13، شماره 47، صص. 23-7. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521772
 10. قنبری، محمد؛ صادقی، لقمان و آیین مقدم، فاطمه (1392). مدیریت کانون‌های جرم‌خیز سطح شهر سنندج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS ، مطالعه موردی: جرایم مرتبط با سرقت، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 8، شماره3، صص. 425-408. https://www.magiran.com/paper/1269206
 11. کاملی، محسن و حسینی، سید باقر (1396). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرائم شهری (جرم سرقت) مطالعه موردی: منطقه 1 و 7 شهر قم، جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 15، شماره 53، صص. 218-205. https://mag.iga.ir/article_707311.html
 12. گل محمدی خامنه، علی (1385). مدیریت پیشگیری از جرائم، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 13. مرشدی، مسعود (1395). بررسی شیوه‌های مؤثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 11، شماره 4، صص. 160-137. https://www.magiran.com/paper/1647745
 14. میر معینی، مهدی و جلیلی صدرآباد، سمانه (1398). سنجش امنیت محیطی با استفاده از تئوری چیدمان فضایی و تکنیک مکان‌سنجی؛ نمونه مطالعاتی: محله سرآسیاب تهران، جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره17، شماره 62، صص. 243-218. https://mag.iga.ir/?_action=article&au=1724321&_au
 15. ناروقه، نعمت اله؛ اله وردی، فرهاد و کاظمی، مهدی (1399). رابطۀ جرم و جغرافیا، جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره18، شماره 67، صص. 130-117. https://mag.iga.ir/article_245475.html
 16. یاری حصار، ارسطو؛ یزدانی، محمدحسن و پاشازاده، اصغر (1398). تحلیل زمانی - مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل، مطالعات شهری، دوره 9، شماره 933، صص. 77-92. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_61319.html
 17. Ackerman, W. & M. Alan, T. (2004) .Assessing Spatial Patterns of Crime in Lima, Ohio. Cities,Vol.21, No.5, 423–437. https://doi.org/10.1016/j.cities.2004.07.008
 18. Ahmadi, S; Seifaldini, F. & Kalantari, M. (2012). Spatial analysis of delinquency patterns in district 17 of Tehran municipality, applied research of geographical sciences, Vol.13, No. 31, pp.72-42. [Persian]. http://jgs.khu.ac.ir/article1677-1-html
 19. Akbari, A, Maliki, A, Zahedi, M. J. & Rostami, S. (2015). Social spatial analysis of financial crimes in Kermanshah city, Geography (Scientific Quarterly of the Iranian Geographical Society),14, No.48, pp. 93-112 .[Persian]. https://mag.iga.ir/article_701093.html
 20. Algahtany, M., Kumar, L., Barclay, E. & Khormi, H. M. (2018). The spatial distribution of crime and population density in Saudi Arabia, Crime prevention and community safety, Vol.20, No.1, pp. 30-46. https://doi.org/10.1057/s41300-017-0034-3
 21. Anwar M., Faisal U., Khadijat N. Yakubu, M. A., Abdullah B., Adamu A., Tatiana A. Thieme, & James A. Cheshire. ) 2020). Assessing the impacts of various street-level characteristics on the burden of urban burglary in Kaduna, Nigeria, Applied Geography, Vol.114, No.4, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2019.102126
 22. Barani, M. & Shahini, N. (2017). Investigating and comparing the importance of macroeconomic variables in the occurrence of the crime of theft of places and vehicles, Social order, Vol.4, No.10, pp. 98-75. [Persian]. https://sid.ir/paper/187379/fa.
 23. Bernasco, W., Johnson, S. D. & Ruiter, S. (2015). Learning where to offend: Effects of past on future burglary locations, Applied Geography, Vol.60, 2,  pp. 120–129. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.03.014
 24. Bowers, J. & Johnson, S. D. (2005). Domestic burglary repeats and space-time clusters: The dimensions of risk, European Journal of Criminology,Vol. 2, No.1, pp. 67–92. https://doi.org/10.1177/1477370805048631
 25. Brantingham, P. J., Brantingham, P. L. & Andresen, M. A. (2017). The geometry of crime and crime pattern theory. In R. Wortley & M. Townsley (Eds.), Environmental criminology and crime analysis, (Vol. 2). Abington: Routledge.
 26. Chinwokwu, EC. (2017) .Managing police personnel for effective crime control in Nigeria, International Journal of Police Science & Management, Vol.19, No1, 11-22. https://doi.org/10.1177/1461355716677877
 27. Clarke,R. (1993). Introduction: Criminology, routine activity, and rational choice, from routine activity and rational choice: Advances in criminological theory, vol.5.
 28. Engelen,Peter-Jan. Michel W. & Lander, Marc van Essen. (2016). What determines crime rates? An empirical test of integrated economic and sociological theories of criminal behavior,The Social Science Journal,Vol.53, No.2, pp. 247-262. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2015.09.001
 29. ,F,. Zawisza., T. & Harper D.W. (2021). Whirlwinds and Break-Ins: Evidence Linking a New Orleans Tornado to Residential Burglary, JOURNAL OF CRIME AND JUSTICE, Vol.44, No1,  pp.119-130. https://doi.org/10.1080/0735648X.2020.1782249
 30. Ghanbari, M., Sadeghi, L. & Ayeen Moghadam, F. (2012). Management of crime hotspots in City of Sanandaj using GIS; case study of crimes related to theft, Police Management Research, Vol. 8, No.3, pp.408- [Persian].https://www.magiran.com/paper/126920.
 31. Gholami, B. & Jazini, A. (2014). Investigating the environmental factors affecting the functional injuries of police chiefs; Case study of Tehran Metropolitan police command. Supervision and inspection, Vol.9, 33, pp.83-104. [Persian]. https://www.magiran.com/paper/2070098.
 32. Gulmohammadi Khamene, A. (2015). Crime prevention management, Tehran: Publications of Amin Police University .[Persian].
 33. Hipp, R. (2016). General theory of spatial crime patterns, Criminology, Vol.54, No. 4, pp.653–679. https://mag.iga.ir/article_701093.html
 34. Jalayer, Khalilzadeh. (2021). Predictive policing in hospitality and tourism venues, The case of Orlando, Journal of Destination Marketing & Management,Vol.19, pp.1-14. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100535
 35. Ghazi Khanlou Sani, Z. (2018). Analyzing Various Kinds of thefts in Azimieh of Karaj in 2015 with an emphasis on preventive measures, workshop Vol.13, No.47, pp. 23-7 .[Persian]. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521772.
 36. Kameli, M. & Hosseini, S. B. (2016). Investigating the environmental factors affecting the urban crimes (theft crime). Case study of District 1 and 7 of Qom city, Geography (Scientific Quarterly of the Iranian Geographical Society), Vol. 15, No.53, pp. 205-218. [Persian]. https://mag.iga.ir/article_707311.html
 37. Kubrin, C.E., & R. Weitzer(2003). New directions in social disorganisation theory, Journal of Research in Crime and Delinquency ,Vol.40, No.4,374–402. https://doi.org/10.1177/0022427803256238
 38. Morshedi, M. (2015). Investigating the effective methods of Situational crime prevention of Burglary, Intelligence and Criminal Research Quarterly, Vol.11, No.4, pp.160-137 .[Persian]. https://www.magiran.com/paper/1647745.
 39. Cruz-García, S. Martínez-Farías, F. Santillán-Hernández, Rangel,A.S. E. (2021). Mathematical home burglary model with stochastic long crime trips and patrolling: Applied to Mexico City,Applied Mathematics and Computation,Vol. 396, pp. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125865
 40. Meagan, E. C. (2004). Geographies of urban crime: An intraurban study of crime in Nashville, Tennessee; Portland, Oregon; and Tucson”, Arizona, Dissertation Submitted to the Faculty of the Department of Geography and Regional Development In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy, In the Graduate College The University of Arizona, p.197.
 41. Mir Moini, M. & Jalili Sadrabad, S. (2018). Measuring environmental security using spatial arrangement theory and geospatial technique; Case Study of Sar Asiyab neighborhood of Tehran,Geography (Scientific Quarterly of the Iranian Geographical Society), Vol.17, No.62, pp.218-243 .[Persian]. https://mag.iga.ir/?_action=article&au=1724321&_au
 42. Naruqa, N. A.; Elah Verdi., F; & Kazemi, M. (2019). The relationship between crime and geography, Geography (Scientific Quarterly of the Iranian Geographical Society), Vol.18, No.67, pp. 117-130 .[Persian]. https://mag.iga.ir/article_245475.html
 43. Pourgholami Sarvandani, M. R., Barani, V. & Khani, A. (2021). Spatial analysis of robbery crimes in Ilam using GIS. Geography and regional planning, Vol.11, No.113, pp.19-60. [Persian]. https://www.jgeoqeshm.ir/article_129054.html
 44. Molaei,P. & Hashempour ,, (2020). Evaluation of CPTED principles in the housing architecture of rural areas in the North of Iran (Case studies: Sedaposhte and Ormamalal),International Journal of Law, Crime and Justice,Vol.62, pp.1-15. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100405
 45. Oyinloye, M. , Adegboyega, S. , Akinluyi, F. , Komolafe, A. , Akinyede, J. , Aladejana, O. and Akande, S. (2023). Detection and Mapping of Violent Crime Hotspots in Southwestern Nigeria, Journal of Geographic Information System, Vol.15, No.2, pp.334-365. doi: 4236/jgis.2023.153017.
 46. Rezazadeh, A, Pourgholami, M. R. & Nasiri, M. (2018). Pathology of using electronic control equipment to prevent theft in commercial places in Yazd city, Crime Prevention Approach, Vol.2, No.2, pp. 99-118 .[Persian]. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1777760
 47. Shekrchizad, M. & Vahid Dastjardi, F. (2014). The effect of the lifestyle of thieves in different ages on the criminal commuting from their residence area, Proceedings of the National Conference on Lifestyle, Order and Security. Zanjan. [Persian].
 48. Sintemaartensdijk,Iris van. van Prooijen, Jan-Willem. Nee,Claire. Otte,Marco. van Lange,Paul. (2022). Personality and burglary: A virtual reality study, Personality and Individual Differences,Vol.196, pp.1-11. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111712 11172.
 49. Weber, B. (2014). Can Safe Ride Programs Reduce Urban Crime?, Regional Science and Urban Economics, Vol.48, pp.1–11. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2014.04.006
 50. Weisel, L. (2005). Analyzing repeat victimization, Washington, DC: US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
 51. Yan,Z . Chen,H. Dong,X. Zhou,K. Xu,Z . (2022). Research on prediction of multiclass theft crimes by an optimized decomposition and fusion method based on XGBoost,Expert Systems with Applications,Vol. 207, pp.11-43. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117943.
 52. Yari hesar, A., Yazdani; H. & Pashazadeh, A. (2018). Spatial-temporal analysis of Theft in Ardabil city, Urban Studies, Vol.9,  No.933, pp.77-92. .[Persian].https://urbstudies.uok.ac.ir/article_61319.html.
 53. Yue, Han. Liu, Lin. & Xiao,Luzi. (2023). Investigating the effect of people on the street and streetscape physical environment on the location choice of street theft crime offenders using street view images and a discrete spatial choice model,Applied Geography,Vol.157, pp.10-25. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103025
 54. Zhao, X. & Tang, J. (2018). Crime in urban areas: A data mining perspective, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, Vol.20, No.1, pp.1-12. https://arxiv.org/abs/1804.08159
 55. Zulfaqari, H. & Shaygan, F. (2011). Investigating the Geography of crime in Tehran, Journal of Police Order and Security, 4, No.2, pp.24-1. [Persian]. https://www.sid.ir/paper/188808/fa