نویسنده = عباس سعیدی
جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


امکانات و محدودیتهای کارآمدی منظومه‌های روستایی- شهری به عنوان مناطق کارکردی مورد: منظومة ضیاء‌آباد قزوین

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 5-19

سیده کیناز محمودی؛ عباس سعیدی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور


محدودیت های توسعۀ یکپارچۀ روستایی- شهری ناحیۀ سروآباد (کردستان)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 21-32

لقمان زمانی؛ عباس سعیدی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی


نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 5-20

عباس سعیدی


حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان)

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 5-19

عباس سعیدی؛ کاوه معصومی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ جواد اطاعت


توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان)

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 1-24

عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ ابوالفضل مرادی


نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی)

دوره 14، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 1-30

عباس سعیدی؛ مصطفی طالشی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ اسدالله حیدری


نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی / مطالعه موردی: روستاه ای پیرامون شهر همدان

دوره 14، شماره 50، آذر 1395، صفحه 1-32

عباس سعیدی؛ مصطفی طالشی؛ موسی کاظمی مهدی؛ محمدمهدی ضیانوشین


ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺟﺴﺘﺎری در ﻣﻔهوم ﺷﻨﺎﺳﻲ

دوره 13، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 1-33

عبدالرضا رحمانی فضلی؛ عباس سعیدی


خزش کلانشهری، الحاق و تعارض بافت کالبدی- فضایی مورد: محور دربند- کاشانک (شمال تهران)

دوره 12، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 7-42

عباس سعیدی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ کیناز محمودی


نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات جغرافیائی

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385، صفحه 1-20

حسن صدوق؛ عباس سعیدی